Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Mediów

Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • termin pierwszy: 23 czerwca (wtorek), godzina 17:00
 • termin drugi: 23 czerwca (wtorek), godzina 17:30

Miejsce – spotkanie online za pośrednictwem platformy Avaya Spaces

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Zjeździe do 22 czerwca 2020 r. za pośrednictwem formularza http://spm.szef.co/formularze/walne.

UWAGA!!!!
Przy rejestracji on line pojawi się informacja: Parse error…. Proszę przyjąć jako pewnik, że rejestracja została przyjęta, proszę nie rejestrować się ponownie.

Przed wskazanym terminem zostanie wysłany link do spotkania oraz projekty uchwał będących przedmiotem głosowania. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi przed zjazdem tak, aby część formalna mogła przebiec z poszanowaniem Państwa cennego czasu.

Porządek obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu SPM

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2019
 13. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w składzie i ilości członków Zarządu SPM
 14. Wybór nowego Zarządu SPM
 15. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej SPM
 16. Wybór nowego składu Rady Naczelnej
 17. Wybór nowego składu Sądu Koleżeńskiego
 18. Dyskusja nad programem działania SPM na rok 2020 i 2021
 19. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany statutu SPM
  • zatwierdzenia planu pracy SPM na rok 2020/2021,
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie zgromadzenia.

Uwaga! Aktywny udział w Sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zjeździe SPM mają członkowie, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2019.

Do pobrania: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW 2019 (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *