Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW
Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1
Tworzy się stowarzyszenie osób fizycznych: redaktorów, wydawców polskich mediów regionalnych i lokalnych, pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Mediów, zwane dalej w skrócie SPM.
Art. 2
SPM działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
SPM działa na podstawie przepisów ustawy – prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i powołane zostaje na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może powoływać oddziały na terenie kraju. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
Art. 3
Siedzibą SPM jest miasto Warszawa.
Art. 4
Stowarzyszenie posługuje się własnym znakiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. Wszelkich zmian znaku graficznego może dokonać Walne Zgromadzenie.
Art. 5
SPM jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób pracujących w środkach masowego przekazu oraz osób i instytucji, związanych zawodowo i społecznie lub wspierających tego rodzaju działalność. Swoją działalność SPM opiera na społecznej działalności członków. Do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.
Art. 6
Dla realizacji celów statutowych SPM może podejmować współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
SPM w swej działalności jest niezależne od administracji państwowej, samorządów terytorialnych, organizacji politycznych, światopoglądowych i społecznych.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
Art. 7
Celem SPM jest:
 1. działanie w celu promowania Polski w świecie, umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej i podtrzymywanie tożsamości narodowej za granicą;
 2. promocja polskiej gospodarki w Polsce i za granicą;
 3. promocja polskiej kultury i nauki w kraju i za granicą;
 4. integracja działań środowisk dziennikarskich;
 5. poszukiwanie, inspirowanie i popularyzowanie różnorodnych działań mających na celu dobro środowisk regionalnych i lokalnych;
 6. poszukiwanie form działalności, które odpowiadają wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości;
 7. pogłębianie związków kulturowych między Polską a Polakami za granicą;
 8. umacnianie tożsamości społeczności lokalnych.
Art. 8
SPM realizuje swoje cele zwłaszcza poprzez:
 1. wymianę informacji między członkami SPM;
 2. prezentowanie i ochronę interesów SPM i jego członków na zewnątrz;
 3. pomoc prawną dla członków SPM;
 4. prowadzenie akcji charytatywnych.;
 5. organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych;
 6. organizowanie sesji dziennikarskich;
 7. organizowanie współpracy pomiędzy redakcjami, wydawnictwami oraz zainteresowanymi instytucjami; prowadzenie szkoleń;
 8. organizowanie różnych form działalności redakcyjnej, wydawniczej i kolportażowej oraz rozwoju bazy technicznej i szkoleniowej wśród członków;
 9. wydawanie własnego magazynu informacyjnego i innych publikacji;
 10. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej;
 11. organizowanie współpracy z innymi organizacjami;
 12. organizowanie działalności turystycznej i innych form integrowania członków;
 13. organizowanie innych form działalności wynikających z realizowania celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zajmująca się działalnością dziennikarską, wydawniczą, pedagogiczną i społeczną.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa.
Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek władz SPM, zaakceptowany przez Zarząd Główny i Radę Naczelną.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, ale mogą być zapraszani do udziału w pracach SPM z głosem doradczym.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
Art. 10
Członkiem zwyczajnym i wspierającym zostaje się przez złożenie pisemnej deklaracji, po przyjęciu do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny SPM.
Art. 11
Członkowie-założyciele nabywają prawa członkowskie z chwilą rejestracji SPM.
Art. 12

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z SPM, po złożeniu Zarządowi Głównemu SPM pisemnej rezygnacji;
 2. śmierci;
 3. skreślenia z rejestru członków przez Zarząd Główny SPM na skutek nie spełniania wymogów statutowych, braku realizacji uchwał władz, zalegania w opłacaniu składek członkowskich i działania na szkodę SPM. Osobom skreślonym przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia powiadomienia o skreśleniu z listy członków SPM.
Art. 13
Członek SPM ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz:
 1. może uczestniczyć w różnych formach działalności SPM;
 2. ma prawo korzystania z pomocy władz SPM w ramach posiadanych przez nie środków i możliwości.
Członek SPM ma obowiązek:
 1. przestrzegania statutu oraz postanowień władz SPM;
 2. uiszczania składek członkowskich;
 3. działania w strukturach organizacyjnych dla dobra SPM.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
Art. 14
Władzami SPM są:
 1. Walny Zjazd
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
Art. 15
Władze SPM składają się z członków zwyczajnych wybranych na Walnym Zjeździe, zgodnie z przyjętym odrębnie regulaminem i ordynacją, opracowanymi przez Zarząd Główny. Kadencja władz trwa 4 lata. Uzupełnienie składu władz w okresie trwania kadencji następuje w przypadku zmniejszenia się tego składu. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 składu tych władz, a uzupełnienie składu następuje w obecności minimum 50 proc. uprawnionych do głosowania.
Art. 16
Członkowie władz są zobowiązani do czynnego udziału w pracach organów, do których zostali wybrani. Mogą uczestniczyć również w zespołach problemowych i innych strukturach organizacyjnych powoływanych przez Zarząd Główny spośród członków SPM.
Mandat członków władz wygasa na skutek:
 1. rezygnacji z członkostwa;
 2. odwołania z powodu nieprzestrzegania obowiązków statutowych, w tym:
  1. braku aktywności;
  2. zaległości o opłacaniu składek członkowskich poprzez okres co najmniej jednego roku;
 3. utraty praw publicznych.
Art. 17
Walny Zjazd jest najwyższą władzą SPM. Do jego kompetencji należy:
 1. uchwalanie kierunków i programów działań;
 2. ocena działalności władz SPM i udzielanie im absolutorium;
 3. uchwalanie Statutu i jego ewentualnych zmian oraz akceptowanie regulaminów działań pozostałych władz SPM;
 4. wybór Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50 proc. członków w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych;
Art. 18
Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny i odbywa się przy udziale co najmniej 50 proc. członków w I terminie i przy każdej liczbie członków w II terminie, po pisemnym powiadomieniu członków o jego terminie i miejscu. Wymóg kworum 50 proc. dotyczy obrad pozostałych władz SPM.
Art. 19
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:
 1. z inicjatywy Zarządu Głównego;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku.
Art. 20
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
Do zakresu kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: interpretacja statutu SPM, orzekanie zgodności uchwał władz SPM ze Statutem SPM oraz przepisami prawa, orzekanie w sprawach członków władz SPM wynikających z ich działalności we władzach SPM, rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów oddziałów, rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie wykluczenia z członkostwa SPM, składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu SPM.
Art. 21
Rada Naczelna ma charakter programowo-opiniujący, jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zjeździe oraz dokonywanie rocznej oceny działalności pozostałych władz, z wyjątkiem Walnego Zjazdu.
W skład Rady Naczelnej wchodzą członkowie wybrani na Walnym Zjeździe.
W obradach Rady Naczelnej mogą uczestniczyć z prawem głosu prezesi oddziałów SPM.
Art. 22
Zarząd Główny SPM jest władzą wykonawczą, a do jego kompetencji należy:
 1. prowadzenie działalności organizacyjnej, finansowo-majątkowej i gospodarczej SPM;
 2. organizowanie pracy społecznej;
 3. tworzenie i nadzorowanie stanowisk pracowników etatowych niezbędnych do realizacji zadań;
 4. prowadzenie ewidencji członków i nadzór nad pracą oddziałów, wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i postanowień Rady Naczelnej;
 5. zwoływanie Walnego Zjazdu i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu – podejmowane z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów SPM;
 6. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów SPM.
Zarząd Główny składa się z prezesa, zastępców, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu Głównego, których liczbę określa Walny Zjazd.
Art. 23
Komisja Rewizyjna, wybrana przez Walny Zjazd spośród jego uczestników, składa się z trzech członków. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: prowadzenie okresowych kontroli działalności Zarządu, szczególnie w zakresie finansów, składanie sprawozdań Radzie Naczelnej i Walnemu Zjazdowi wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
Art. 24
Podejmowanie uchwał przez władze SPM odbywa się zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał określonych w art. 17. ust. 2 Statutu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego danego gremium. Wybory odbywają się jawnie lub tajnie według decyzji danego gremium. Kandydatów do władz może zgłosić każdy członek SPM.
Art. 25
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Główny powołuje oddziały, określając zasięg ich działania. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. Do powołania oddziału wymagany jest co najmniej udział 15 członków SPM. Do władz oddziałów stosuje się analogicznie artykuły: 15-20 i 22-24. Liczbę członków władz oddziału określa Walne Zgromadzenie Oddziału.
Oddziały mogą samodzielnie gospodarować własnymi funduszami, z prawem zaciągania zobowiązań w ramach własnej działalności przez oddziały posiadające osobowość prawną na zasadach określonych przez Zarząd Główny. Zobowiązania podejmowane przez oddziały dotyczą ich samych i nie mogą być przenoszone na Zarząd Główny i inne oddziały z wyjątkiem pisemnej aprobaty przez zainteresowanych. Władze oddziałów nie posiadających osobowości prawnej mogą zaciągać zobowiązania w granicach upoważnienia i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny SPM.
Rozwiązanie oddziału następuje z powodu braku aktywności, działania niezgodnego ze Statutem SPM, w tym zmniejszenia się wymaganej liczebności członków w okresie dłuższym niż jeden rok.
Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
Art. 26
Majątek SPM powstaje ze składek członkowskich określonych przez Walny Zjazd SPM, z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej i majątku oraz z ofiarności publicznej, i przeznaczony jest na działalność statutową SPM. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu lub środków z ofiarności publicznej wymaga zgody Zarządu Głównego.
Art. 27
Zarząd Główny prowadzi działalność w oparciu o budżet zaakceptowany przez Walny Zjazd.
Do składania oświadczeń woli w imieniu SPM upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego. Przy podejmowaniu zobowiązań finansowych powyżej 3 tys. EUR wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, każdorazowo prezesa Zarządu Głównego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
Art. 28
Rozwiązanie SPM może nastąpić w trybie określonym przez Walny Zjazd, który zdecyduje o przeznaczeniu majątku. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd.