Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIOW
Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1
Tworzy się stowarzyszenie osób fizycznych: redaktorów, wydawców polskich mediów regionalnych i lokalnych, pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Mediów, zwane dalej w skrócie SPM.
Art. 2
SPM działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
SPM działa na podstawie przepisów ustawy – prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i powołane zostaje na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może powoływać: oddziały na terenie kraju. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
Art. 3
Siedzibą SPM jest miasto Warszawa.
Art. 4
Stowarzyszenie posługuje się własnym znakiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. Wszelkich zmian znaku graficznego może dokonać Walne Zgromadzenie.
Art. 5
SPM jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób pracujących w środkach masowego przekazu oraz osób i insty-tucji, związanych zawodowo i społecznie lub wspierającego tego rodzaju działalność. Swą działalność opiera na społecznej działalności członków. Do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.
Art. 6
Dla realizacji celów statutowych SPM może podejmować współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

SPM w swej działalności jest niezależne od administracji państwowej, samorządów terytorialnych, organizacji politycznych, światopoglądowych i społecznych.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
Art. 7
Celem SPM jest:
 1. działanie w celu właściwego promowania Polski w świecie, umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej i podtrzymywanie tożsamości narodowej za granicą;
 2. promocja polskiej gospodarki w Polsce i za granicą;
 3. promocja polskiej kultury i nauki w kraju i za granicą;i
 4. integracja działań środowisk dziennikarskich;
 5. poszukiwanie, inspirowanie i popularyzowani różnorodnych działań mających na celu dobro środowisk regionalnych i lokalnych;
 6. poszukiwanie form działalności, które odpowiadają wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości;
 7. pogłębianie związków kulturowych między Polską, a Polakami za granicą;
 8. umacnianie tożsamości społeczności lokalnych;
Art. 8
SPM realizuje swoje cele zwłaszcza poprzez:
 1. wymianę informacji między członkami SPM;
 2. prezentowanie i ochronę interesów SPM i jego członków na zewnątrz;
 3. pomoc prawną dla członków SPM;
 4. prowadzenie akcji charytatywnych.;
 5. organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych;
 6. organizowanie sesji dziennikarskich;
 7. organizowanie współpracy pomiędzy redakcjami, wydawnictwami oraz zainteresowanymi instytucjami prowadzenie szkoleń;
 8. organizowanie różnych form działalności redakcyjnej, wydawniczej i kolportażowej, rozwoju bazy technicz-nej i szkoleniowej wśród członków;
 9. wydawanie własnego magazynu informacyjnego i innych publikacji;
 10. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej;
 11. organizowanie współpracy z innymi organizacjami;
 12. organizowanie działalności turystycznej i innych form integrowania członków;
 13. organizowanie innych form działalności wynikających z realizowania celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zajmująca się działalnością dziennikarską, wydawniczą, pedagogiczną i społeczną.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa.
Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek władz SPM, zaakceptowany przez Zarząd Główny i Radę Naczelną.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, ale mogą być zapraszani do udziału w pracach SPM z głosem doradczym.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
Art. 10
Członkiem zwyczajnym i wspierającym zostaje się przez złożenie pisemnej deklaracji; po przyjęciu do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny SPM.
Art. 11
Członkowie-założyciele nabywają prawa członkowskie z chwilą rejestracji SPM.
Art. 12

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z SPM, po złożeniu Zarządowi Głównemu SPM pisemnej rezygnacji;
 2. śmierci;
 3. skreślenia z rejestru członków przez Zarząd Główny SPM na skutek nie spełniania wymogów statutowych, braku realizacji uchwał władz, zalegania w opłacaniu składek członkowskich i działania na szkodę SPM. Osobom skreślonym przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia powiadomienia o skreśleniu z listy członków SPM.
Art. 13
Członek SPM ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz:
 1. może uczestniczyć w różnych formach działalności SPM;
 2. ma prawo korzystania z pomocy władz SPM w ramach posiadanych przez nie środków i możliwości;
Członek SPM ma obowiązek:
 1. przestrzegania statutu oraz postanowień władz SPM;
 2. uiszczania składek członkowskich;
 3. działania w strukturach organizacyjnych dla dobra SPM;
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
Art. 14
Władzami SPM są:
 1. Walny Zjazd
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
Art. 15
Władze SPM składają się z członków zwyczajnych wybranych na Walnym Zjeździe, zgodnie z przyjętym odrębnie regulaminem i ordynacją, opracowanymi przez Zarząd Główny. Kadencja władz trwa 4 lata. Uzupełnienie składu władz w okresie trwania kadencji następuje w przypadku zmniejszenia się tego składu. Liczba dookoptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 składu tych władz, a uzupełnienie składu następuje w obecności minimum 50% uprawnionych do głosowania.
Art. 16
Członkowie władz są zobowiązani do czynnego udziału w pracach organów, do których zostali wybrani. Mogą uczestniczyć również w zespołach problemowych i innych strukturach organizacyjnych powoływanych przez Zarząd Główny spośród członków SPM.
Mandat członków władz wygasa na skutek:
 1. rezygnacji z członkostwa;
 2. odwołania z powodu nieprzestrzegania obowiązków statutowych, w tym:
  1. braku aktywności;
  2. zaległości o opłacaniu składek członkowskich poprzez okres co najmniej jednego roku;
 3. utraty praw publicznych.
Art. 17
Walny Zjazd jest najwyższą władzą SPM. Do jego kompetencji należy:
 1. uchwalanie kierunków i programów działań;
 2. ocena działalności władz SPM i udzielanie im absolutorium;
 3. uchwalanie Statutu i jego ewentualnych zmian oraz akceptowanie regulaminów działań pozostałych władz SPM;
 4. wybór Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.;
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych;
Art. 18
Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny i odbywa się przy udziale co najmniej 50% członków w I ter-minie i przy każdej liczbie członków w II terminie, po pisemnym powiadomieniu członków o jego terminie i miejscu. Wymóg kworum 50% dotyczy obrad pozostałych władz SPM.
Art. 19
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:
 1. z inicjatywy Zarządu Głównego;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków;
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku.
Art. 20
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego.

Do zakresu kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: interpretacja statutu SPM, orzekanie zgodności uchwał władz SPM ze Statutem SPM oraz przepisami prawa, orzekanie w sprawach członków władz SPM wynikających z ich działalności we władzach SPM, rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów oddziałów, rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie wykluczenia z członkostwa SPM, składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu SPM.
Art. 21
Rada Naczelna ma charakter programowo-opiniujący, jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zjeździe oraz dokonywanie rocznej oceny działalności pozostałych władz, z wyjątkiem Walnego Zjazdu.
W skład Rady Naczelnej wchodzą członkowie wybrani na Walnym Zjeździe.

W obradach Rady Naczelnej mogą uczestniczyć z prawem głosu prezesi odziałów SPM.

Art. 22
Zarząd Główny SPM jest władzą wykonawczą, a do jego kompetencji należy:
 1. prowadzenie działalności organizacyjnej, finansowo-majątkowej i gospodarczej SPM;
 2. organizowanie pracy społecznej;
 3. tworzenie i nadzorowanie stanowisk pracowników etatowych niezbędnych do realizacji zadań;
 4. prowadzenie ewidencji członków i nadzór nad pracą oddziałów wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i postanowień Rady Naczelnej;
 5. zwoływanie Walnego Zjazdu i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu – podejmowane z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów SPM;
 6. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów SPM;
Zarząd Główny składa się z prezesa, zastępców, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu Głównego, których liczbę określa Walny Zjazd.
Art. 23
Komisja Rewizyjna, wybrana przez Walny Zjazd spośród jego uczestników, składa się z trzech członków. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: prowadzenie okresowych kontroli działalności Zarządu, szczególnie w zakresie finansów, składanie sprawozdań Radzie Naczelnej i Walnemu Zjazdowi wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
Art. 24
Podejmowanie uchwał przez władze SPM odbywa się zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał określonych w art. 17. ust. 2 Statutu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego danego gremium. Wybory odbywają się jawnie lub tajnie według decyzji danego gremium. Kandydatów do władz może zgłosić każdy członek SPM.
Art. 25
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Główny powołuje oddziały, określając zasięg ich działania. Od-działy mogą posiadać osobowość prawną. Do powołania oddziału wymagany jest co najmniej udział 15 członków SPM. Do władz oddziałów stosuje się analogicznie artykuły: 15-20 i 22-24. Liczbę członków władz oddziału określa Walne Zgromadzenie Oddziału.
Oddziały mogą samodzielnie gospodarować własnymi funduszami, z prawem zaciągania zobowiązań w ramach własnej działalności przez oddziały posiadające osobowość prawną na zasadach określonych przez Zarząd Główny. Podejmowane zobowiązania przez oddziały dotyczą ich samych i nie mogą być przenoszone na Zarząd Główny i inne oddziały z wyjątkiem pisemnej aprobaty przez zainteresowanych. Władze oddziałów nie posiadających osobowości prawnej mogą zaciągać zobowiązania w granicach upoważnienia i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny SPM.

Rozwiązanie oddziału następuje z powodu braku aktywności, działania niezgodnego ze Statutem SPM, w tym zmniejszenia się wymaganej liczebności członków w okresie dłuższym niż jeden rok.
Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
Art. 26
Majątek SPM powstaje ze składek członkowskich określonych przez Walny Zjazd SPM, z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej i majątku oraz z ofiarności publicznej i przeznaczony jest na działalność statutową SPM. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu lub środków z ofiarności publicznej wymaga zgody Zarządu Głównego.
Art. 27
Zarząd Główny prowadzi działalność w oparciu o budżet zaakceptowany przez Walny Zjazd.

Do składania oświadczeń woli w imieniu SPM upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego. Przy podejmowaniu zobowiązań finansowych powyżej 3 tys. EURO wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, każdorazowo prezesa Zarządu Głównego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
Art. 28
Rozwiązanie SPM może nastąpić w trybie określonym przez Walny Zjazd, który zdecyduje o przeznaczeniu majątku. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd.

Czas na stok!