Import z Chin okiem ekspertów: jak importować maszyny

Import z Chin okiem ekspertów: jak importować maszyny

Import maszyn z Chin jest bardzo popularny. Przedsiębiorstwa produkcyjne kupują w Chinach maszyny z powodu atrakcyjnej ceny i dobrej jakości. Zakup maszyn w Chinach nie jest jednak prostą transakcją kupna-sprzedaży. Należy w szczególności zwrócić uwagę na trzy istotne zagadnienia.

1. Kupujący nie przedstawił dostawcy w sposób wystarczająco dokładny jakie parametry musi maszyna spełniać, jakie ma mieć zastosowanie i jakie są jego wymagania szczegółowe.

Szalenie ważne jest, aby importer określił w sposób szczegółowy swoje wymagania, a zatem: parametry, funkcje, normy UE, sposób działania, produkt finalny, który ma być wytwarzany, oznakowanie, dokumenty, itp. W toku dyskusji okaże się, jaka tak naprawdę maszyna może zostać wyprodukowana przez dostawcę. Kluczową sprawą jest uruchomienie maszyny jeszcze w Chinach, przed zapłatą końcowego wynagrodzenia. Przy uruchomieniu maszyny powinien być obecny albo sam importer, albo inspektor zewnętrznej firmy kontrolnej. Nie należy przystawać na propozycję dostawcy, że on samodzielnie przeprowadzi testy i sam potwierdzi dobrą jakość. Jeśli po uruchomieniu maszyny okaże się, że nie spełnia ona wymagań, to dostawca powinien usunąć błędy póki urządzenie jest jeszcze w Chinach.

2. Firma chińska może w rzeczywistości nie produkować maszyn, których specyfikację/opis/ zdjęcia przedstawia kupującemu, a jedynie maszyny podobne.

Prezentowanie atrakcyjnych zdjęć i opisów maszyn innych firm wynika z chęci zdobycia klienta. Dostawca chce w ten sposób przedstawić swoją ofertę w atrakcyjny sposób, pomimo, że oferta nie jest ofertą maszyn przez niego produkowanych. Atrakcyjna jest natomiast cena. Dlatego dysponując ofertą dostawcy, importer powinien sprawdzić czy składając zamówienia otrzyma maszynę z oferty czy jednak tylko podobną.

3. Dostawca może nie posiadać certyfikatów ani badań potwierdzających, że dany typ maszyny jest produkowany zgodnie z normami przewidzianymi w dyrektywach UE.

W Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które odnoszą sie do maszyn – są to tzw. dyrektywy. Zawierają one między innymi informacje o procedurach oceny zgodności i zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, którym podlegają wprowadzane do obrotu maszyny i urządzenia. Jakie warunki i parametry muszą zostać spełnione, aby maszyny zostały dopuszczone do obrotu w krajach należących do Unii Europejskiej są z kolei wyszczególnione w tzw. normach zharmonizowanych. Importowane z Chin maszyny powinny być wyprodukowane zgodnie z obecnie obowiązująca Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Producent powinien okazać kupującemu dokumentację potwierdzającą zgodność wyprodukowanej maszyny z wymaganiami dyrektywy. W wielu przypadkach badania mogą być przeprowadzone samodzielnie przez dostawcę, ale z punktu widzenia importera bezpieczniej jest, kiedy takie badania są przeprowadzone przez zewnętrzne, niezależne laboratorium. Wówczas dostawca może okazać kupującemu certyfikat CE wystawiony przez konkretne laboratorium zewnętrzne.

Importer powinien zawsze postarać się sprawdzić oryginalność certyfikatu, ponieważ nie zawsze certyfikaty CE przesyłane przez dostawcę są prawdziwe. Zdarza się nawet, że kilku dostawców przesyła importerowi skany certyfikatów z identycznymi numerami i innymi danymi, w których zmieniona jest jedynie nazwa firmy, dla której został wystawiony dokument. Bywa, że dostawcy sami tworzą certyfikaty korzystając z wzorów oryginalnych dokumentów.

Gdy dostawca ma przeprowadzone badania, może on wystawić importerowi tzw. Deklarację Zgodności CE (ang. EC Declaration of Conformity) oraz oznakować maszynę znakiem CE. W Deklaracji Zgodności CE dostawca oświadcza, że dana maszyna została wyprodukowana zgodnie podaną dyrektywą oraz normami UE.

Zawartość takiej deklaracji jest ściśle określona. Deklaracja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

  1. pełną nazwę dostawcy wraz z adresem i danymi kontaktowymi,
  2. pełną nazwę maszyny wraz w określeniem typu/modelu,
  3. nazwę i numer dyrektywy oraz wskazanie konkretnych norm zharmonizowanych, zgodnie z którymi maszyna została wyprodukowana,
  4. dane upoważnionego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej,
  5. datę i miejsce wystawienia deklaracji,
  6. imię i nazwisko oraz podpis osoby z firmy chińskiej upoważnionej do podpisywania tego rodzaju dokumentów,
  7. pieczęć firmową.

Jeśli maszyna została wyprodukowana zgodnie z konkretnymi normami zharmonizowanymi to może zostać oznakowana w sposób trwały znakiem CE. Musi być on zgodny ze wzorem znajdującym się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

Oprócz oznakowania CE, maszyna powinna posiadać tabliczkę znamionową oraz oznakowanie ostrzegawcze.

Dostawca musi również zaopatrzyć maszynę w instrukcję obsługi i konserwacji. O ile maszyna nie jest przeznaczona do dalszej odsprzedaży, dokumenty mogą być w j .angielskim.

źródło: chinahomelife.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *