Konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Prezesa BOŚ S.A.


Zasady organizacji konkursu:

1.Cel konkursu
Celem Konkursu jest promowanie i popieranie aktywności dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką ekonomiczną w powiązaniu z zagadnieniami ekologicznymi. Oczekujemy publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych  prezentujących osoby, firmy, jednostki samorządu terytorialnego, które prowadząc  działalność biznesową realizują jednocześnie misję ochrony środowiska, politykę wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i wypełniania zobowiązań przyjętych przez nasz kraj w Traktacie Akcesyjnym. Stwarzają także możliwości szybszego rozwoju regionalnego, szczególnie w zakresie  rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia. Konkurs stanowi   przedsięwzięcie Banku Ochrony Środowiska SA. Zamierzeniem Organizatora Konkursu jest propagowanie w społeczeństwie zachowań przyjaznych środowisku i sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w każdym zakątku kraju zgodnie z hasłem akcji „BOŚ na rzecz ekorozwoju”

2. Organizatorem Konkursu jest:
Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa. (BOŚ.S.A.)

3. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasowych, telewizyjnych oraz radiowych, pracujących w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Konkursem objęte są wszelkie utwory poruszające temat konkursu w jakiejkolwiek formie (reportaż telewizyjny, radiowy, prasowy, artykuły prasowe), które zostały wyemitowane lub opublikowane pomiędzy 1 lutego 2007 r. a 1 grudnia 2007 r.
Kandydatury mogą być zgłaszane przez autorów utworów oraz publikujące je redakcje i wydawców.

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do dnia 15 grudnia 2007, do godziny 16.00 (w zaklejonej kopercie), do siedziby Banku Ochrony Środowiska (centrala), na adres Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, Rzecznik Prasowy (z dopiskiem na kopercie "Konkurs"), zgłoszenia konkursowego zawierającego:
1) dane autora utworu: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres do korespondencji, e-mail, telefon;
2) datę publikacji lub datę i godzinę emisji;
3) informacje o zasięgu terytorialnym medium oraz jego czytelnictwie/oglądalności/słuchalności;
4) zgłaszany utwór w postaci: egzemplarz gazety lub periodyku z artykułem, nagranie audycji na standardowej kasecie, nagranie programu TV na kasecie VHS..

5. Kapituła Konkursu (jury)
W skład Kapituły wejdą następujące osoby:
Dwóch przedstawicieli BOŚ SA
Trzech przedstawicieli środowiska dziennikarzy zaproszonych przez Organizatora.

6. Kryteria oceny
Zgłoszone utwory będą oceniane przez Kapitułę według następujących kryteriów:
1) zgodność tematyki utworu z celami Konkursu;
2) znaczenie utworu dla rozwiązywania istotnych problemów gospodarczych i  ekologicznych w Polsce;
3) przystępność utworu dla przeciętnego odbiorcy;
4) oryginalność przedstawienia tematu.

7. Nagrody
Nagrodą główną w  Konkursie dla Dziennikarzy o Nagrodę Prezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. (2007) jest 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych). Kapituła może też podjąć decyzję o podziale tej kwoty i przyznaniu nagród równorzędnych oraz wyróżnień honorowych.
 
8. Ogłoszenie wyników Konkursu
Kapituła wybierze laureata (lub laureatów) Konkursu do dnia 24 grudnia 2007 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu listem poleconym. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronach internetowych BOŚ S.A.   Organizator  zastrzega  sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów.

9. Wręczenie nagród
Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2007 r. lub na początku stycznia 2008 r. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zostaną Laureaci  powiadomieni z podaniem informacji o wyniku Konkursu

10. Informacje na temat Konkursu
Wszelkie informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną w witrynie Organizatora (www.bosbank.pl). Informacji udziela również rzecznik prasowy BOŚ S.A.

11. Postanowienia końcowe
Rozstrzygnięcia podejmowane przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Organizator  zastrzega  sobie prawo do unieważnienia Konkursu w  każdym czasie  w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *