Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu

Zarząd Stowarzyszenia  Polskich Mediów  (zwanego dalej SPM) z siedzibą w Warszawie , wpisanego  do  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu  Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr 0000 10526,  zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Mediów (zwane dalej ZWZ STP), w miejscu i terminach wskazanych wyżej, i zaprasza serdecznie  wszystkich członków do wzięcia  w nich  udziału.

W celu potwierdzenia przybycia prosimy o wypełnienie formularza na www.polskiemedia.org/formularze/walne2008

W razie niemożności przybycia prosimy o pobranie pełnomocnictwa, które znajduje się pod adresem
http://www.polskiemedia.org/formularze/pelnomocnictwo.pdf
wypełnienie go i wysłanie na adres Stowarzyszenia Polskich Mediów, ul. Świętokrzyska 30/157, 00-116 Warszawa

Porządek obrad ZWZ SPM:
1. Otwarcie ZWZ SPM .
2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
3. Zarządzenie przez Przewodniczącego sporządzenia listy obecności  uczestników-członków ZWZ SPM .
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego  Obrad   ZWZ SPM , w trybie art. 18 Statutu SPM że ZWZ SPM  jest władne  do podjęcia  uchwał objętych  porządkiem obrad.
5. Przyjęcie  przez  ZWZ SPM porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały przez ZWZ SPM w sprawie  przyjęcia, iż głosowanie nad uchwałami będącymi  na  porządku obrad  odbywać się będzie w głosowaniu jawnym.
7. Wybór Komisji Mandatowej
8. Wybór Komisji Wniosków.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu  SPM za rok 2007  wraz z sprawozdaniem finansowym.
11. Sprawozdanie Rady Naczelnej.
12. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Zarządowi za  działalność w 2007 roku.
14. Dyskusja dotycząca  głównych kierunków  działania SPM.
15. Podjecie uchwały w sprawie głównych kierunków działania SPM.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad ZWZ SPM  wyznaczonego na II termin:
1. Otwarcie ZWZ SPM.
2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
3. Zarządzenie przez Przewodniczącego sporządzenia listy obecności uczestników-członków ZWZ SPM.
4. Podjęcie przez  Przewodniczącego  decyzji o :

a) kontynuowaniu ZWZ SPM zwołanego  na  pierwszy termin wobec stwierdzenia, iż  jak wynika z listy obecności  w  tym ZWZ SPM uczestniczy 50 % członków, względnie

b) o zamknięciu obrad ZWZ SPM zwołanego na pierwszy termin wobec  braku uczestnictwa 50%  członków  wymaganych art. 18 do    podjęcia  uchwał przez ZWZ SPM  objętych  porządkiem obrad.

5. W przypadku,o którym mowa w punkcie 4 litera "b" zarządzenie przez Przewodniczącego zamknięcia obrad ZWZ SPM wyznaczonego na I termin.
4. Przyjęcie  przez  ZWZ SPM porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały przez ZWZ SPM w sprawie  przyjęcia, iż głosowanie nad uchwałami będącymi  na  porządku obrad  odbywać się będzie w głosowaniu jawnym.
6. Wybór Komisji Mandatowej
7. Wybór Komisji Wniosków.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu  SPM za rok 2007 wraz z sprawozdaniem finansowym.
11. Sprawozdanie Rady Naczelnej.
12. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia skwitowania Zarządowi za  działalność w 2007 roku.
14. Dyskusja dotycząca  głównych kierunków działania SPM.
15. Podjecie uchwały w sprawie głównych kierunków działania SPM.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *