Mieszkańcy Białogardu na kolanach przed Wojewodą

Pan
Marcin Zydorowicz
Wojewoda Zachodniopomorski
w Szczecinie

dotyczy: dotyczy realizacji w 2009 roku inwestycji centralnej pod nazwą „Przebudowa
i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”

W odpowiedzi na pismo, znak FE.I.PN-7012/RC 83.8/02-4/09 z dnia 24 lipca 2009 roku, ponownie zwracam się o podpisanie umowy na realizację w 2009 roku inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”.

Wskazana w Pana piśmie argumentacja jest niezrozumiała i nie odnosi się do obowiązującej w tej materii wykładni prawa. Przypomnę, że wystąpił Pan do Ministra Rozwoju Regionalnego pismem, znak FE.I.PN-0711/05/09 z dnia 8 maja 2009 roku  o zabezpieczenie w ramach rezerwy budżetu Państwa na 2009 rok środków w wysokości 30.014.000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”. Środki te miały zostać przeznaczone na budowę bloku operacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i izbą przyjęć pacjentów, prace wykończeniowe w obiekcie nr 5 i zagospodarowanie terenu. Następnie Pan Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pismem, znak DKR-III-480-65-HM/09 z dnia 18 maja 2009 roku zwrócił się do Pana o podpisanie umowy na przyznaną dotację celową na realizacji przedmiotowej inwestycji w Białogardzie. Artykuł 20a ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju brzmi: przekazanie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z jednostką samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Minister Rozwoju Regionalnego pismem, znak DKR-III-480-65-HM/09 z dnia 18 maja 2009 roku zaopiniował pozytywnie i wskazał do dofinansowania inwestycję pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”.
Opinie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i NFZ w Szczecinie nie są w tym przypadku wiążące, a co więcej odmowa podpisania umowy na ich podstawie jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Pragnę przypomnieć, że w czerwcu 2006 roku Wojewoda Zachodniopomorski na prośbę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonał oceny inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego, które są rekomendowane do zakończenia w latach 2007 – 2009 (zał. nr 1). Powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Komisja do spraw oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich i wykorzystania uzyskanych efektów rzeczowych i wyniku ich realizacji w Województwie Zachodniopomorskim, pozytywnie oceniła realizację inwestycji w Białogardzie zalecając jej kontynuację w przedstawionym zakresie, który również uwzględniał powstanie budynku nr 3 diagnostyczno – zabiegowego. Zakres pozostały do realizacji w 2009 roku uzyskał również pozytywną ocenę Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

 Odnośnie „braku wzmożonej migracji pacjentów wskazanej” w skierowanym do nas w dniu 24 lipca piśmie informuję, że na miejsce w oddziałach rehabilitacyjnych Szpitala Powiatowego w Białogardzie oczekuje się obecnie blisko trzy lata a około 50 % pacjentów pochodzi z poza terenu naszego Powiatu.   
Pragnę zauważyć, że białogardzka inwestycja jest realizowana od 1995 roku jako inwestycja centralna finansowana z budżetu Państwa. Zakończenie tej inwestycji jest kluczowe dla mieszkańców Powiatu Białogardzkiego i dla regionu zachodniopomorskiego.

Teren powiatu białogardzkiego jest szczególnie dotknięty bezrobociem. Aktualnie  stopa bezrobocia w Powiecie wynosi około 30 %. Oznacza to że zajmujemy niechlubne pierwsze miejsce w tej statystyce w województwie zachodniopomorskim. Każda inwestycja na naszym terenie oznacza pracę dla mieszkańców, którzy najdotkliwiej odczuli przemiany zachodzące w naszym kraju w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
Wspomnę, że istniejący blok operacyjny w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie nie spełnia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i w 2012 roku będzie musiał zostać zamknięty. Powiat Białogardzki nie będzie stać na samodzielne sfinansowanie budowy nowego bloku operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Brak bloku operacyjnego jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu, za które również Pan ponosi odpowiedzialność sprawując urząd Wojewody. Zaprzestanie pracy Bloku operacyjnego spowoduje likwidację oddziałów zabiegowych w Szpitalu i zwolnienie ponad 100 jego pracowników.

Proszę o ponowne przeanalizowanie przedstawionej argumentacji i podpisanie,
w oparciu o art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umowy z Powiatem Białogardzkim na realizację w 2009 roku inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego
w Białogardzie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *