Gala kreatywności i innowacji w Warszawie

Krzysztof Stanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji,
Mirosław Marczewski – p.o. Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (instytucji obsługującej obchody Roku w Polsce)
Karel Bartak – przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrektor Departamentu Komunikacji i Upowszechniania Rezultatów, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury)
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
dr Ryszard Praszkier – dyrektor szkolenia międzynarodowego personelu w organizacji Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego

laureaci Konkursu „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji
Galę poprowadził niezawodny Radosław Brzózka.

Gala była poświęcona spotkaniu 10 laureatom konkursu „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce”, którzy odebrali wyróżnienia z rąk Krzysztofa Stanowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karela Bartaka – przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Obchody ERKiI w Polsce udowodniły, że Polacy są kreatywni i chętnie realizują nowatorskie i efektywne inicjatywy, odpowiadające na aktualne wyzwania społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji otrzymało 261 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje publiczne, szkoły i firmy. Spośród ponad setki (103) zgłoszonych do konkursu komisja wyłoniła 10 laureatów.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji (ERKiI). Głównym celem Roku było uświadomienie wszystkim, że kreatywność i innowacyjność są kluczem nie tylko do gospodarczego, kulturalnego czy naukowego rozwoju regionów i krajów, ale też indywidualnego rozwoju każdego człowieka. Kompetencje te są szczególnie ważne w obecnej sytuacji demograficznej na świecie, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z takimi wyzwaniami jak starzejące się społeczeństwo, migracje i globalna konkurencja. Także w Polsce obchody ERKiI miały za zadanie promować i wspierać kreatywność i twórczy potencjał w codziennych działaniach we wszystkich dziedzinach naszego życia – w domu, w szkole, w pracy.
Każdy projekt zgodny z celami ERKiI mógł ubiegać się o patronat przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Patronaty Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji otrzymało, jak wspomniano, 261 projektów, które najbardziej przyczyniały się do kształtowania postaw otwartości i kreatywności oraz stanowiły nowatorską odpowiedź na wyzwania społeczne, gospodarcze czy edukacyjne w naszym kraju. Wyróżnione inicjatywy prowadzone są zarówno przez instytucje publiczne, takie jak muzea, domy kultury, przedszkola, szkoły i uczelnie, jak rownież przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz firmy.

Obchody ERKiI w Polsce potwierdziły, że Polacy są kreatywni i chętnie angażują się w realizację nowych pomysłów. Liczba 261 zgłoszonych projektów udowadnia, że dzięki innowacyjnemu podejściu można podejmować nowatorskie działania, nawet dysponując skromnym lub wręcz żadnym! budżetem. Stworzona w ten sposób baza kreatywnych inicjatyw będzie stanowić inspirację do podejmowania dalszych wyzwań w różnych obszarach życia.

Wszyscy autorzy projektów objętych patronatem ERKiI mogli ubiegać się o tytuł „Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji2009 w Polsce”. Spośród 103 projektów zgłoszonych do Konkursu Komisja Konkursowa wyłoniła 10 laureatów, po dwóch w każdej z pięciu kategorii: edukacja, kultura i sztuka, nauka i technika, gospodarka i biznes, inicjatywy społeczne.
Koordynatorzy nagrodzonych projektów otrzymali tytuł „Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” i odebrali z rąk Krzysztofa Stanowskiego – podsekretarza stanu w MEN oraz Karela Bartaka – przedstawiciela Komisji Europejskiej, statuetki ERKiI.
Prezentacje projektów zgłoszonych do konkursu zostały umieszczone na polskiej stronie www.innowacje2009.pl. Mogą one stanowić inspirację dla innych podmiotów do podejmowania kolejnych nowatorskich przedsięwzięć.

Oficjalne otwarcie Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce odbyło się 31 marca 2009 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Koordynatorem obchodów Roku w Polsce jest podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Krzysztof Stanowski. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i funkcjonująca w jej ramach Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” jest instytucją obsługującą obchody Roku

Lista Laureatów

Z wykorzystaniem materiałów prasowych organizatora sporządził:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *