Debata o szkolnictwie

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP prof.dr.hab. Julian Auleytner zaprosił przedstawicieli wszystkich najważniejszych komitetów wyborczych- Andrzeja Olechowskiego, Bronisława Komorowskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Napieralskiego i Waldemara Pawlaka.

Wśród gości znaleźli się: Pani Ligia Krajewska wiceprzewodnicząca Rady m.st Warszawy i dyrektor gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji, Pan Zbigniew Marciniak podsekretarz stanu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Poseł Marzena Machałek z sejmowej Komisji Edukacji, Pan prof. Ryszard Terlecki członek Polskiej Akademii Nauk, Pani Poseł Krystyna Łybacka – przewodnicząca podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, Pani Profesor Maria Orłowska – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan prof. Stefan Pastuszka- członek Narodowej Rady Edukacji, Pan Poseł Tadeusz Sławecki- zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Pani Małgorzata Muzoł- kurator świętokrzyski oraz Pan Robert Smoleń – szef sztabu Andrzeja Olechowskiego.

Spotkanie trwało  prawie trzy godziny, podczas których przedstawiciele sztabów prezentowali swoje pomysły i poglądy na proces edukacji w kraju oraz udzielali odpowiedzi na pytania.

Jako pierwszy, swoją koncepcję przedstawił komitet wyborczy PiS. Poseł Marzena Machałek silnie zaakcentowała potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych, wskazywała na konieczność kształtowania tożsamości w procesie edukacyjnym oraz zwiększania atrakcyjności polskich absolwentów na międzynarodowym rynku pracy. Osiągnięcie celów reprezentanci partii widzą w doposażeniu szkół oraz upowszechnieniu dostępu do edukacji- również przedszkolnej. Ma to zdaniem reprezentantów PiS zmieniać dysproporcje  w poziomie nauczania. Prof. Terlecki podkreślił wagę kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych w procesie edukacji.
Odmienną wizję zaprezentowała poseł Krystyna Łybacka reprezentująca komitet wyborczy SLD.

Zdaniem przedstawicielki Grzegorza Napieralskiego system edukacji jest dobry, choć niedoskonały  i dlatego wymaga ciągłego ulepszania. Podstawowy problem systemu kształcenia w Polsce wskazany przez Panią Poseł jest jego niedofinansowanie. Przedstawicielka SLD skrytykowała podejście traktujące edukację jako zjawisko rynkowe. Zdaniem byłej minister edukacji ulec zmianie powinien również sam proces kształcenia, w ramach którego uczeń nie tyle powinien być przygotowywany do wykonywania konkretnego zawodu, co winien być stymulowany jego rozwój ogólny.

Kolejnym po SLD sztabem przedstawiającym swoją wizję edukacji podczas spotkania był PSL.  Sztab wyborczy Waldemara Pawlaka był reprezentowany najliczniej. Jako podstawowy cel w edukacji najbliższych lat prelegenci PSL wskazywali konieczność przygotowania młodzieży do korzystania z nowych technologii oraz naukę przedsiębiorczości. Zdaniem posła Tadeusza Sławeckiego ważnym aspektem w dyskusji o edukacji jest również reforma przedszkoli oraz placówek zajmujących się wychowaniem trudnej młodzieży. Kolejnym etapem zmian jest przywrócenie kształcenia zawodowego. W sferze szkolnictwa wyższego reprezentanci PSL poruszyli bardzo ważny temat przygotowania pedagogicznego kadry akademickiej. 

Czwartym sztabem omawiającym perspektywy edukacji był komitet wyborczy Bronisława Komorowskiego. Przedstawiciele sztabu wskazywali na poprawiającą się sytuację wśród nauczycieli i rosnące pensje, zwrócili jednak uwagę na konieczność dokonania reformy programowej.

Zdaniem Zbigniewa Marciniaka z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  jedną z najważniejszych zmian, które powinny dokonać się w polskiej edukacji, jest zmiana systemu awansu i motywacji nauczycieli. Równie ważna jest dla PO demokratyzacja procesu kształcenia oraz zwiększenie pomocy dla uczniów zdolnych, ale także dla tych z problemami w nauce. Podstawowym celem samej edukacji według przedstawicieli sztabu ma być podniesienie kreatywności osób uczących się.

Ostatnim prelegentem wypowiadającym się na konferencji był Robert Smoleń – przedstawiciel komitetu wyborczego Andrzeja Olechowskiego. Za podstawowe wyzwanie dla edukacji reprezentant sztabu uznał uwiarygodnienie polskich dyplomów szkół wyższych. Kwestia ta zdaniem prelegenta, jest istotna w przypadku nierównego traktowanie dyplomów uczelni przez pracodawców zarówno polskich jak i zagranicznych.

W procesie budowania dobrego wizerunku polskich studentów i uczelni, rzecznik programu Andrzeja Olechowskiego wskazywał na konieczność zwiększenia konkurencji wśród szkół wyższych oraz podniesienia stopnia innowacyjności wśród studentów oraz kadry akademickiej. Porównał dyplom uczelni do akcji na giełdzie lub papierów wartościowych.

Wszyscy obecni przedstawiciele sił politycznych zgadzali się z koniecznością zahamowania systematycznego obniżania się poziomu nauczania w polskich szkołach oraz  konieczności lepszego przygotowania absolwentów do poruszania się w przestrzeni rynku pracy. Twierdzili, że kwestia ta jest również priorytetowa w przypadku, kiedy chcemy podnieść poziom edukacji akademickiej.
Dyskusję podsumował pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP ds. funduszy europejskich dr. Mirosław Grewiński. Na zakończenie spotkania wyraził opinię, że partie polityczne powinny zawrzeć w sprawie edukacji i szkolnictwa wyższego swoisty kontrakt dla dobra polskiej nauki i przyszłych pokoleń.

Fot. Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *