150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w całym kraju

Poniżej w formie kalendarium prezentujemy wybrane wydarzenia z bogatego i różnorodnego programu, który obejmuje wystawy, prezentacje internetowe, konferencje naukowe i popularnonaukowe, publikacje oraz lekcje i konkursy wiedzy przygotowane przez archiwa państwowe także z myślą o młodzieży. Dają one obraz powstania styczniowego w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Większość wydarzeń ma charakter otwarty i wstęp na nie jest bezpłatny.

Program obchodów będzie aktualizowany i uzupełniany na bieżąco. Dodatkowo szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych archiwów.

STYCZEŃ

15 stycznia

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (w zakładce „wystawy on-line”) można oglądać wystawę pt.„Powstańcze echa w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”. Obok pism władz cywilnych i wojskowych prezentowane są materiały dotyczące bezpieczeństwa publicznego m.in.: relacja o zajęciu Tomaszowa Mazowieckiego przez oddziały powstańcze w maju 1863 r. oraz wykaz imienny tomaszowian biorących udział w powstaniu styczniowym.

16 stycznia
– w Suwałkach odbędzie się otwarcie wystawy poświeconej powstaniu styczniowemu na Suwalszczyźnie. Ekspozycja dokumentów archiwalnych, pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach i Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie, będzie prezentowana w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach do 8 lutego.


17 stycznia

– o godz. 11.00 w Archiwum Państwowym w Lublinie, ul. Jezuicka 13 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja”. Ekspozycja przygotowana w ramach „Lubelskich obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego”, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Na wystawie zaprezentowane będą archiwalia z zasobu lubelskiego Archiwum dotyczące genezy, wybuchu i przebiegu powstania styczniowego na Lubelszczyźnie. Część wystawy będzie poświęcona pamięci i tradycji powstania w różnych okresach dziejów Polski. Więcej informacji

Informacji o projekcie udziela: Rafał Hordyjewski, tel. 81 528 61 49,  rafal.hordyjewski@lublin.ap.gov.pl

18 stycznia

– otwarcie wystawy pt. „Powstanie styczniowe w dokumentach i eksponatach. 150. rocznica wybuchu powstania” w siedzibie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. P.O.W. 11/15. Tematem ekspozycji jest udział mieszkańców miasta i regionu w powstaniu. Prezentowane są kopie oraz oryginały dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Do najciekawszych należą: relacja o zajęciu Tomaszowa Mazowieckiego przez oddziały powstańcze w maju 1863 r., wykaz imienny tomaszowian biorących udział w powstaniu styczniowym, fotografie wizerunków powstańców. Wystawa czynna do 24 lutego. Więcej informacji

– godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Kozienicach, ul. Parkowa 5 b. odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Poszli nasi w bój bez broni” prezentującej dokumenty archiwalne, zdjęcia, plakaty, druki ulotne oraz eksponaty muzealne pochodzące ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Kozienicach, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Wystawa przybliża okres manifestacji patriotyczno-religijnych i przygotowań do powstania, jego przebieg na terenie Ziemi Radomskiej, gdzie stoczono 229 bitew i potyczek. Na szczególną uwagę zasługuje odcisk pieczęć Rządu Narodowego, który jest jednym z sześciu zachowanych. Wystawa ukazuje także postawę społeczeństwa Ziemi Radomskiej wobec tradycji 1863 roku i narodzin jej kultu. Organizatorami ekspozycji są: Archiwum Państwowe w Radomiu oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach. Wystawa będzie czynna do maja 2013 r. Część ekspozycji będzie prezentowana w siedzibie Archiwum Państwowego w Radomiu.
Informacji o projekcie udziela: Anna Jankowska z AP w Radomiu, ajankowska@radom.ap.gov.pl
– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lesznie można obejrzeć obwieszczenie Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej Karla Wilhelma Horna z 1 lutego 1863 r. do ludności w sprawie zachowania spokoju po wybuchu powstania oraz pismo z 11 lutego 1864 r. w sprawie skonfiskowania nakładu Kalendarza Poznańskiego na rok 1864, zawierającego artykuł „Kilka obrazów z powstania polskiego w r. 1863”.

20 stycznia

– w kościele Ojców Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się otwarcie ekspozycji pt. „Dla Ciebie Polsko, dla Twej Wolności i Chwały”. Wystawa ukazuje udział mieszkańców miasta i regionu w powstaniu styczniowym. Wśród eksponowanych źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się pisma władz cywilnych i wojskowych. Do najciekawszych należą dokumenty dotyczące: udziału młodzieży w powstaniu, sposobu traktowania powstańców i ludności cywilnej przez wojsko rosyjskie oraz losów powstańców w II RP. Więcej informacji

21 stycznia  

– o godz. 12.00 w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7 odbędzie otwarcie wystawy pt. „Mors sola victris, gloria victis – śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864”.
Pokazane na wystawie dokumenty rękopiśmienne i drukowane, ikonograficzne i fotograficzne ukażą między innymi nastroje społeczne przed wybuchem powstania, okres walki zbrojnej, postawy ludzi biorących udział w powstaniu (także cudzoziemców), jego biernych obserwatorów i przeciwników oraz represje i skutki społeczne powstania. Zaprezentowana zostanie również sylwetka ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta oraz akta dokumentujące, w jaki sposób powstanie styczniowe przetrwało w pamięci uczestników i potomnych.
Większość materiałów pochodzi z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Swoje zbiory prezentują także archiwa państwowe m.in.: w Kielcach, Lublinie, Płocku, Radomiu i Warszawie, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na wystawie można również zobaczyć biżuterię i ubiór z czasu żałoby narodowej ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Ekspozycja będzie czynna do 8 lutego 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty (26 stycznia i 2 lutego) w godz. 10.00-14.00. Wstęp wolny. Organizatorami są: Archiwum Główne Akt Dawnych i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Kustoszem wystawy jest Dorota Lewandowska z AGAD. Więcej o wystawie
Informacji o projekcie udziela: Dorota Lewandowska z AGAD, tel. 22 831 54 91 wew. 442, dlewandowska@agad.gov.pl,

– w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach zostanie otwarta wystawa prezentująca dokumenty dotyczące powstania przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład i projekcja filmu dokumentalnego poświęconego powstaniu.

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zaprezentowana zostanie wystawa pt. „Ślady powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”, ukazująca udział w powstaniu styczniowym Polaków mieszkający na terenach zaboru pruskiego. Na wystawie można zobaczyć między innymi listy gończe za zbiegłymi do powstania, zarządzenia władz dotyczące wzmacniania garnizonów i koncentracji wojsk, protokoły, raporty i informacje o przemycie i konfiskacie broni, wykazy aresztowanych i ich zeznania, imienny wykaz komisarzy powstańczych na powiat inowrocławski, imienne spisy powstańców z poszczególnych powiatów Pomorza i Wielkopolski sporządzone w latach 1920-1933, relacje z rozmów z weteranami z 1863 r. oraz dokumenty ukazujące obchody rocznic wybuchu powstania latach 1920-1939.

Informacji o projekcie udziela: Marek Romaniuk z AP w Bydgoszczy, tel.52 33 95 405, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie można oglądać wystawę dokumentów ukazujących działania podejmowane przez władze pruskie w związku z wybuchem powstania oraz akta dotyczące pobytu w mieście w 1863 r. margrabiego Aleksandra Wielopolskiego.
Informacji o projekcie udziela: Maria Frankel, zastępca dyrektora AP w Szczecinie, tel. (91) 433-67-70, 434-32-14  wew. 125, oddzial4@szczecin.ap.gov.pl

22 stycznia

Białystok

– o godz. 10.00 w Archiwum Państwowym w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie. W 150. rocznicę wybuchu”, zorganizowanej we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.

– o godz. 12.00 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1 rozpocznie się konferencja popularnonaukowa poświęcona powstaniu styczniowemu, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku i Studenckie Koło Naukowe Historyków UWB. Referat o materiałach źródłowych do dziejów powstania styczniowego na Białostocczyźnie i Ziemi Łomżyńskiej w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku wygłosi m.in. pracownik Archiwum, Janusz Danieluk.

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Białymstoku ukaże się spis osób skazanych za udział w powstaniu styczniowym w powiecie łomżyńskim.

Informacji o projekcie udziela: Marek Kietliński, tel.: (85) 743 56 03; kom. 607 829 567, marek.kietlinski@bialystok.ap.gov.pl

Częstochowa
 – o godz. 12.00 w Muzeum Częstochowskim, Al. Najświętszej Maryi Panny 45a w ramach konferencji naukowej „Powstanie Styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863-1864)” odbędzie się promocja książki pt.„Przed 60 laty. Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego” wydanej przez Archiwum Państwowe w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie.

Sokołów Podlaski

– o godz. 11.00 rozpocznie się sesja naukowa „Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i powiecie sokołowskim” w Sokołowskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 7 w Sokołowie Podlaskim, zorganizowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Siedlcach. Sesji towarzyszyć będzie wystawa.

Informacji o projekcie udziela: Ewa Dubaj z AP w Częstochowie, tel. (34) 363 89 31,  edubaj@apczestochowa.pl

24 stycznia
– o godz. 17.00. w Miejskiej Bibliotece w Koninie, ul. Dworcowa 13 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Powstanie 1863 r. we wschodniej Wielkopolsce w materiach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie”. Na wystawie w formie oryginałów oraz reprodukcji będą eksponowane materiały archiwalne obrazujące przebieg powstania styczniowego we wschodniej Wielkopolsce, rygory stanu wojennego w Królestwie Polskim, środki i sposoby zwalczania przez władze powstania w regionie konińskim, akty zgonów powstańców oraz listy poległych w bitwie pod Dobrosłowem (2 marca 1863 r.), w bitwie pod Brdowem (29 kwietnia 1863 r.) oraz w bitwie pod Ignacewem (8 maja 1863 r.). Ponadto ukazane zostaną dokumenty ówczesnej administracji, czyli okólniki i zarządzenia Naczelnika Powiatu Konińskiego, Naczelnika Wojennego Oddziału Konińsko – Kłodawskiego. Komisarzem ekspozycji jest kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, Piotr Rybczyński. Skany prezentowanych materiałów zostaną także udostępnione na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu. Więcej: www.poznan.ap.gov.pl

25 stycznia
– w gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Wielkopolska w Powstaniu Styczniowym”. Goście będą mogli nie tylko zapoznać się z oryginalnymi materiałami obrazującymi udział Wielkopolan w powstaniu styczniowym, ale także porozmawiać z komisarzami wystawy: Moniką Proniewicz, Elżbietą Rogal i Grażyną Zaliwską. Na wystawie zaprezentowane zostaną między innymi: lista powstańców wziętych do niewoli, odezwy Komitetu Narodowego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, lista dyslokacji wojsk na granicy rosyjskiej, pismo do Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej Karla von Horna dotyczące przemytu broni, skład Komitetu Wielkopolski, odezwy generała Ludwika Mierosławskiego, lista internowanych przewiezionych do Moskwy, akt oskarżenia przeciwko Polakom biorącym udział w powstaniu, Instrukcja Komitetu Narodowego z oryginalnymi pieczątkami. Skany prezentowanych materiałów zostaną udostępnione na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Po otwarciu wystawy Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania zapraszają na wykłady, prezentacje archiwaliów oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej poświęconej powstaniu, które odbędą się w ramach cyklicznych spotkań pt.„Popołudnia z dokumentem” w poznańskim ratuszu o godz. 17.00. Więcej informacji: www.poznan.ap.gov.pl

26 stycznia

– w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. 3 Maja 5 odbędzie się otwarcie wystawy pt.„Na bój, na krwawy, święty a prawy. Powstanie styczniowe 1863-1864”, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie we współpracy z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Tematem ekspozycji jest powstanie styczniowe w Polsce i na Mazowszu północnym, jego przebieg i dowódcy. Na wystawie można zobaczyć między innymi: księgi metrykalne zawierające akty zgonu powstańców poległych w walkach, księgi ludności zawierające adnotacje o osobach zbiegłych, informacje urzędowe o konfiskatach majątków. Ekspozycja będzie prezentowana do kwietnia br.


LUTY

7 lutego

– o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Za Wolność, Równość, Braterstwo. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego”. Konferencja jest organizowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. Obok naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim referaty wygłoszą pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Więcej informacji: www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

10 lutego

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy można oglądać wystawę pt. „A myśmy – wtedy – nie mogli być inni”. Wystawa prezentuje wybrane obrazy dnia powszedniego warszawskiej rodziny w okresie powstania styczniowego na podstawie wspomnień Emilii Heurichowej i jej córki Teodory, zilustrowanych materiałami z zasobu Archiwum. Na wystawie zostaną zaprezentowane także listy rodziny działacza niepodległościowego Bronisława Szwarcego w sprawie uwolnienia z zesłania.

Informacji o projekcie udziela: Regina Badura-Lipska z APW, tel. 22 635 92 42 wew. 120, opracowanie@warszawa.ap.gov.pl

22 lutego

– w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu, ul. 3 Maja 1 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Gloria victis” ukazującej obchody 70. i  100. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zaprezentowane zostaną między innymi: wykazy weteranów powstania, plakaty, karty pocztowe.

– pod koniec lutego 2013 r. na stronie Archiwum Państwowego w Toruniu dostępna będzie prezentacja pamiętników powstańców: Bolesława Rawicz-Jasieńskiego i Hermana
Biberstein-Zawadzkiego.

– na przełomie lutego i marca w Częstochowie odbędzie się Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pn.„Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”, zorganizowany przez Archiwum Państwowe w Częstochowie, Gimnazjum nr 9 w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie. Tematem przewodnim będzie powstanie styczniowe.

MARZEC

– w siedzibie Archiwum Państwowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 69 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Powstanie styczniowe w województwie augustowskim. Uczestnicy i ich losy”, zorganizowanej we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych, Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie, Archiwum Powiatowym w Mariampolu i Archiwum Powiatowym w Kownie.

KWIECIEŃ

– w siedzibie Archiwum Państwowego w Płocku, ul. Zamkowa 4 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyńskiej”. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Dobrzyniacy, które przygotowało stronę internetową oraz publikację w ramach projektu „Powstanie styczniowe – wypadek bardzo bolesny. 150 lat pamięci”. Ekspozycja będzie czynna do 24 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-15.00. Więcej informacji: www.plock.ap.gov.pl

Informacji o projekcie udziela: Agnieszka Wojciechowska z AP w Płocku, tel. (24) 262 24 91

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Płocku można oglądać wystawę pt. „Powstanie styczniowe w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku”, prezentującą dokumenty dotyczące powstania styczniowego na terenie Guberni Płockiej oraz częściowo Guberni Warszawskiej, w obrębie której leżał powiat gostyniński. Więcej informacji: www.plock.ap.gov.pl

Informacji o projekcie udziela: Agnieszka Wojciechowska z AP w Płocku, tel. (24) 262 24 91

MAJ

15 maja

– rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Gloria Victis 1863 r.” współorganizowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w Instytucie Historii Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematy referatów będą podejmować szeroko rozumiane kwestie polityczne, społeczne i militarne okresu lat 1863-1864. Więcej informacji: www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

WRZESIEŃ

– na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach ukażą się zdigitalizowane księgi zawierające dane o ok. 2 tys. osób represjonowanych za udział w powstaniu styczniowym.

LISTOPAD

21 listopada

– w Archiwum Państwowym w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7 odbędzie się otwarcie wystawy i konferencja naukowa pt. „Rawicz i inni… W 150. rocznicę stracenia powstańczego naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza”. Wystawa i konferencja poświęcone będą powstańcom styczniowym z Mazowsza i Podlasia oraz regionowi w okresie powstania. Na wystawie zaprezentowane zostaną materiały z zasobu siedleckiego archiwum oraz zbiory muzealne, biblioteczne i prywatne. Organizatorami są: Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum.

Informacji o projekcie udziela: Grzegorz Welik, tel. (25) 632 25 74, kom. 602 300 517, archiw@siedlce.ap.gov.pl

Referaty i odczyty:

19 stycznia dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, Marek Kietliński, wygłosi, w ramach konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół w Choroszczy przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, referat pt. „Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego na Ziemi Łomżyńskiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Białymstoku”.

22 stycznia w ramach konferencji naukowej „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863 – 1864)” zorganizowanej w Muzeum Częstochowskim przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Instytut Historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie, dr hab. Marceli Antoniewicz, wygłosi w referat pt. „Materiały archiwalne do badań powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie”.

6 lutego podczas sesji popularnonaukowej poświęconej powstaniu styczniowemu, zorganizowanej przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Archiwum Państwowe w Suwałkach, referaty wygłoszą pracownicy Archiwum Państwowego w Suwałkach: Tadeusz Radziwonowicz pt. „Testament Powstańca. Władysław J. Smoleński 1841 – 1924) i Sławomir Filipowicz pt. „Ludwik Szaciński – powstaniec styczniowy, emigrant”.

8 lutego podczas sesji popularnonaukowej poświęconej powstaniu styczniowemu, zorganizowanej przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, dyrektor Archiwum Tadeusz Radziwonowicz wygłosi referat pt. „Testament Powstańca. Władysław J. Smoleński 1841 – 1924”.

Publikacje, artykuły:

Na stronie internetowej pisma pt. „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” wydawanego pod redakcją Marka Wojtylaka można zapoznać się z treścią numeru pisma w całości poświęconego powstaniu styczniowemu: http://www.lowiczanin.info/kwartalnik-historyczny/04-2012/1/

***

„Tomaszów Mazowiecki w okresie powstania styczniowego” to tytuł rozdziału wprowadzającego do wydawnictwa naukowego pt. „Słownik biograficzny powstańców styczniowych z Tomaszowa Mazowieckiego” (wydanego przez Uniwersytet Łódzki pod red. Krzysztofa Tomasza Witczaka) autorstwa pracownika Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim dr. Andrzeja Wróbla. W materiale podsumowany jest dotychczasowy stan badań. Podstawę źródłową stanowiły materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

***

Na łamach tygodnika regionalnego pt. „TIT – Tomaszowski Informator Tygodniowy” ukaże się cykl artykułów popularnych poświęconych powstaniu styczniowemu autorstwa pracowników Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim: A. Wróbla i M. Hubki.

***

W antologii literatury powstania styczniowego w Dolinie Prądnika pt. „Grajcie echa, grzmijcie skały…” ukaże się artykuł pt. „Widziane z Krakowa… Wydarzenia powstańcze 1863 r. w rejonie Ojcowa w Dzienniku Aleksandry Czechówny” opracowany przez pracownika Archiwum Narodowego w Krakowie Bożenę Lesiak-Przybył.

***

W marcu 2013 r. ukaże się II wydanie książki dr. Jan Wegnera pt.„Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym”, ilustrowanej materiałami z zasobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu, z przedmową i pod redakcją kierownika Oddziału, Marka Wojtylaka

***

W maju 2013 r. ukaże się publikacja pt. „Powstanie styczniowe w województwie augustowskim. Uczestnicy i ich losy” wydana przez Archiwum Państwowe w Suwałkach.

***

W kwietniu i w lipcu na łamach pisma „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” ukażą się dwa artykuły autorstwa Marka Wojtylaka poświęcone powstaniu, na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu.

***

Na przełomie listopada i grudnia ukaże się „Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego”, wydane przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Inne wydarzenia w 2013 r. planowane przez archiwa państwowe w związku ze 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego:

– odczyty pracowników Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim i członków Polskiego Towarzystwa Historycznego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, których tematem będzie regionalny wymiar powstania styczniowego,

– wykład otwarty pracownika Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Macieja Hubki nt. „Powstanie styczniowe w Tomaszowie Mazowieckim i okolicy. Fakty i dokumenty” w Instytucie Historii piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim,

– wystawa na stronie internetowej Archiwum Narodowego w Krakowie, prezentująca bogaty zbiór fotografii, dokumenty i pamiątki po powstańcach,
 
– udostępnienie na stronie „Szukaj w archiwach” www.szukajwarchiwach.pl dokumentów z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie z zespołu „Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie”,

 Informacji o projekcie udziela: Tomasz Wroński, tel. (12) 422 40 94 wew. 24, twronski@archiwum.krakow.pl

– lekcje archiwalne w Gimnazjum Nr 8 w Łomży na temat przyczyn, przebiegu i skutków wybuchu powstania styczniowego, prowadzone przez pracowników Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży,

– sesja naukowa w 150. rocznicę powstania styczniowego zorganizowana w siedzibie Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy we współpracy z Towarzystwem Naukowym Płockim Oddział w Łęczycy,

– cykl lekcji historyczno–archiwalnych pt. „Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej”, prowadzonych dla uczniów szkół przez pracowników Archiwum Państwowego w Częstochowie,

– wystawa wirtualna materiałów archiwalnych dotyczących powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Częstochowie,

– wystawa pt. „Śladami Jana Szuberta – częstochowianina – powstańca styczniowego”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Częstochowie,

– płyta DVD i wystawa internetowa w ramach projektu „Digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących powstania styczniowego przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *