Rozstrzygnięcie konkursu Student-Wynalazca w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 czerwca 2018 r. w Urzędzie Patentowym RP.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest przedsięwzięciem organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Jego głównymi celami są: aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W ośmiu dotychczasowych edycjach Konkursu zostały zgłoszone 652 rozwiązania. Laureaci Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz 17 nagród specjalnych. Sukcesem dla ubiegłorocznych Laureatów zakończyła się również 11. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, na której Laureaci otrzymali 2 złote medale z wyróżnieniem i 3 brązowe. Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Miasto Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej. Patronat medialny objęła Telewizja i Radio Kielce.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

W VIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Laureaci VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne:

Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano nowe pochodne chalkonu oraz naringeniny – flawonoidu obecnego w owocach cytrusowych i odpowiedzialnego za ich gorzki smak. Związki te zostały poddane wstępnym badaniom biologicznym, które wykazały ich potencjał przeciwnowotworowy oraz przeciwdrobnoustrojowy. Biotransformacje będące alternatywą dla syntezy chemicznej pozwoliły na uzyskanie dihydrochalkonów, które są znane w literaturze naukowej jako alternatywne środki słodzące.

Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCz za rozwiązania Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej oraz Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej. Opracowany kompozyt dzięki zastosowanym składnikom, stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas drogich magnesów spiekanych. Poza tym, wykorzystanie nieszkodliwego środka spajającego, którym jest biopolimer powoduje uniknięcie niebezpieczeństwa złego wpływu na zdrowie pacjenta. Kompozyt charakteryzuje się dobrymi i trwałymi właściwościami magnetycznymi oraz odpornością na korozję.

Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym. Wynalazek znajdzie zastosowanie do ochrony zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych ze szczególnym przeznaczeniem dla pacjentów z otępieniem, chorobami układu krążenia, wielochorobowością oraz niepełnosprawnością (przewlekle leżących, prowadzących fotelowo-łóżkowy tryb życia).

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking. Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu. Efektem zastosowania wzoru użytkowego będzie znacznie sprawniejsze przystosowanie kijków sportowych do warunków na zmiennych trasach oraz zmniejszenie ryzyka braku posiadania lub zgubienia dodatkowych akcesoriów stosowanych dla tego typu kijków.

Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach, Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej oraz Układ i Sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC.
Pierwsze rozwiązanie Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusów, podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to poprzez krótkotrwałe dołączenie układu baterii i układu przyłączeniowego bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym spełniony jest warunek podwójnej izolacji. Takie rozwiązanie zwiększa płynność przejazdu przez izolatory. Drugie rozwiązanie Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej polega na wprowadzeniu do magazynu energii składającego się z nowych baterii, dodatkowego zestawu baterii z wtórnego obiegu (np. z pojazdów elektrycznych), wraz z przekształtnikiem dopasowującym DC/DC. Celem układu, według wynalazku, jest w jak największym stopniu wykorzystanie baterii z wtórnego obiegu, przy jednoczesnym minimalizowaniu przepływów energii z baterii głównej. Wynalazek ma za zadanie wydłużenie cyklu życia magazynu energii elektrycznej oraz redukcję kosztów budowy magazynu energii. Trzecie rozwiązanie Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC łączy układ przekształtnika łączony z generatorem synchronicznym oraz kinetycznym zasobnikiem energii, celem stworzenia stabilnego układu zasilania zdolnego do zapewnienia wystarczającej mocy do zadziałania zabezpieczeń. Podczas zwarcia, przekształtnik chroniony jest przed uszkodzeniem odcinając przepływ prądu. Wynalazek ten znajdzie zastosowanie w mobilnych stacjach awaryjnego zasilania.

Wyróżnienia:

1. Michał Pielka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Układ do monitorowania czynności oddechowych
oraz Układ do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechu
Współtwórcy: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

2. Arkadiusz Wyłupek, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji i wspomagania prowadzenia pojazdu, zwłaszcza samochodowego Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak

3. Zuzanna Bielan, Politechnika Gdańska
Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego
Współtwórca: dr inż. Anna Zielińska-Jurek

4. Przemysław Piasecki, Politechnika Warszawska
Wielowarstwowa struktura szyku antenowego
oraz Antena dwupasmowa
Współtwórcy: Gasztold Michał, Żebrowski Michał, Strycharz Jakub

5. Svitlana Sovinska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym oraz Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni
Współtwórca: dr inż. Katarzyna Matras-Postołek.

Nagrody specjalne Prezesa Urzędu Patentowego RP:

1. Justyna Popławska, Politechnika Białostocka
Wielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznym
Współtwórca: dr inż. Piotr Borkowski,

2. Weronika Kruszelnicka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Młyn z płytą międzywalcową oraz Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji
Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP, dr inż. Adam Mrozińskiprof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Józef Sadkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP

Nagrody specjalne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:

1. Tomasz Kozior, Politechnika Świętokrzyska
Trzpień Tokarski
oraz Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
Współtwórca: dr inż. Jerzy Bochnia

2. Paulina Kostrzewa, Politechnika Świętokrzyska
Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
Współtwórca: dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX:

1. Anna Rył, Politechnika Łódzka
Sposób wytwarzania termowrażliwych żeli chitozanowych przeznaczonych na skafoldy iniekcyjne do hodowli osteoblastów
Współtwórcy: dr hab. Zofia Modrzejewska, dr inż. Piotr Owczarz

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej:

1. Adam Dąbrowski, Politechnika Gdańska

Sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej
Współtwórca: dr inż. Leszek Dąbrowski

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją:

1. Paweł Muszyński, Politechnika Poznańska
Forma wtryskowa
Współtwórca: dr inż. Krzysztof Mrozek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *