Zaprzysiężenie członków Rady Polityki Pieniężnej

W Sejmie odbyło się zaprzysiężenie dwojga nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Przysięgę złożyli Grażyna Maria Ancyparowicz i Eryk Mariusz Łon.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym NBP. Kompetencje Rady są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim [Dz.U. 2013 poz. 908].

Grażyna Maria Ancyparowicz składa przysięgę przed objęciem obowiązków członka Rady Polityki Pieniężnej
Grażyna Maria Ancyparowicz składa przysięgę przed objęciem obowiązków członka Rady Polityki Pieniężnej

Rada w szczególności:

  • ustala wysokość podstawowych stóp procentowych NBP,
  • ustala wysokość obowiązkowych rezerw banków,
  • określa górną granicę dla pożyczek zaciąganych przez NBP w zagranicznych instytucjach finansowych,
  • zatwierdza plan finansowy NBP,
  • zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe NBP,
  • podejmuje decyzje o sprzedaży i wykupie papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

W skład Rady wchodzą:

  • Prezes NBP, który z mocy ustawy przewodniczy Radzie,
  • 3 członków Rady powoływanych przez Prezydenta RP,
  • 3 członków Rady powoływanych przez Sejm,
  • 3 członków Rady powoływanych przez Senat.
Eryk Mariusz Łon składa przysięgę przed objęciem obowiązków członka Rady Polityki Pieniężnej
Eryk Mariusz Łon składa przysięgę przed objęciem obowiązków członka Rady Polityki Pieniężnej

Kadencja członka Rady trwa 6 lat.

Przed objęciem obowiązków członek Rady składa przysięgę następującej treści: – Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej, przysięgam uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego.

Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *