Niepełnosprawność – ograniczenie, czy szansa?

Niepełnosprawność – ograniczenie, czy szansa?

Niepełnosprawność – ograniczenie, czy szansa?

W legionowskim ratuszu odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie „Akademia Życia Rodzinnego” i Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. Celem konferencji było przedstawienie Legionowa i Powiatu legionowskiego jako miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym oraz wykazanie, że niepełnosprawność to nie tylko ograniczenie spowodowane dysfunkcjami różnych narządów człowieka, ale to również, choć może to zabrzmieć absurdalnie, szansa na normalne życie. Konferencja adresowana była głównie do opiekunów osób niepełnosprawnych, do rodziców, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń mających wpisane w swoim statucie zadania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz, oczywiście, do osób dotkniętych niepełnosprawnością i władz miasta i powiatu. Prelegenci zaproszeni do udziału w konferencji – to osoby reprezentujące różne specjalności zawodowe, legitymujące się rozległą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakresie wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Prezesa Stowarzyszenia „Akademia Życia Rodzinnego” – sędzię, Alicję Woźniak, głos zabrał Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia UM. Legionowo – P. Ewa Milner-Kochańska. Pani sędzia Alicja Woźniak przedstawiła w swoim wystąpieniu historię i sytuację osób niepełnosprawnych w XXw. Zwróciła również uwagę na zagadnienia Konwencji ONZ dotyczące spraw osób niepełnosprawnych.

Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Zdrowia UM. Legionowo Ewa Milner – Kochańska, która omówiła działania Miasta Legionowo na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród spraw przedstawionych przez Naczelnik znalazły się: oprócz współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, także i inne sprawy jak dostosowanie miejskich instytucji jak np.: szkoły, urzędy, placówki służby zdrowia, dworzec PKP – do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózku. Wśród takich działań prelegentka wskazała na konieczność: montażu wind, budowy podjazdów dla wózków, obniżenie blatu recepcyjnego w legionowskich urzędach i instytucjach wyznaczonych do obsługi interesantów na wózkach. P. Naczelnik wskazała na konieczność wprowadzenia usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta, dofinansowanie i rozwój specjalnych placówek edukacyjnych. Prelegentka zauważyła, że Urząd Miasta wykazuje zrozumienie dla osób z dysfunkcjami . Dla nich właśnie utworzył miejsca pracy np: asystent p. naczelnik Wydziału Zdrowia, którą pełni Dominik Kubalski oraz nowo utworzone stanowisko konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, które sprawuje Wojciech Kowalczyk, poruszający się na wózku. Oprócz tego, Wydział Zdrowia realizuje inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnością jak: programy bezpłatnych badań lekarskich, zajęcia sportowe (tenis i pływanie) oraz kurs pszczelarski, który ukończył, wspomniany, Dominik Kubalski.

Niepełnosprawność – ograniczenie, czy szansa?

W swoim wystąpieniu Naczelnik wskazała, że z inicjatywy miejskich radnych: Anny Łaniewskiej i Matyldy Durki Urząd Miasta rozpoczął organizowanie programu mieszkań chronionych i wspomaganych, umożliwiających usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy wspomnianych Pań w Legionowie powstał i powstanie kolejny, integracyjny plac zabaw.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja przeprowadzona przez Bartosza Karwackiego – członka zespołu redakcyjnego wielonarzędziowych publikacji, serii przewodników „Polska bez barier” autorstwa Stanisława Francuza. Przewodnik, jako wielonarzędziowa publikacja, składa się z książki drukowanej, DVD, mapy, strony www oraz aplikacji mobilnej. W skład serii wchodzi przewodnik „Polska bez barier” obejmujący 680 zweryfikowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tras po całej Polsce – publikacja nagrodzona na 26. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 2018 w Poznaniu oraz wyróżniona podczas Dnia Przewodnictwa Turystycznego 2018 we Wrocławiu. Publikację uzupełniają przewodniki regionalne: „Wielkopolskie bez barier”, „Lubuskie bez barier” i „Dolny Śląsk bez barier”.

Kolejną prelegentką była Magdalena Jagnyziak – Dyrektor PCPR w Legionowie. Pani Dyrektor przedstawiła projekty rządowe i działania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to oferowana głównie pomoc finansowa, polegająca na dofinansowaniu: procesu rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkań dla osób niepełnosprawnych, zakupu i przystosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowania do kursu na prawo jazdy dla osoby niepełnosprawnej, zakup potrzebnego sprzętu elektronicznego np. komputera, odbycie szkoleń i edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz objęcie opieką dzieci niepełnosprawnych rodziców.

Działania OPSu na rzecz osób niepełnosprawnych omówiła Dyrektor ośrodka – Anna Brzezińska. Wśród przedstawionych zagadnień, oprócz pomocy finansowej, którą można uzyskać w formie dofinansowania z PFRONu lub innych projektów regionalnych i unijnych. Prelegentka mówiła o świadczonej pomocy w uzyskaniu mieszkania, usługi opiekunki społecznej, czy zniesienie barier architektonicznych. Pani Dyrektor wskazała, że oprócz świadczeń finansowych, OPS prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne oraz dom samopomocy. Ciekawym pomysłem aktywizującym osoby niepełnosprawne, jest zamysł stworzenia hodowli kóz i wytwarzania sera koziego. W ten sposób uruchomione zostaną nowe miejsca pracy dla takich osób.
Specyfikę rynku pracy i działania Urzędu Pracy dla osób niepełnosprawnych – przedstawiła Pani Adrianna Ptaszyńska – doradca zawodowy. Wśród działań znalazły się: skierowanie osób niepełnosprawnych na staże zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy w zawodach: pracownik biurowy, rejestratorka medyczna, lakiernik, asystent lakiernika, opiekun osoby starszej. Urząd pracy sfinansował również 2. osobom niepełnosprawnym otwarcie działalności gospodarczej.
W problem barier i wizerunku postrzegania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i koniecznych zmianach w postrzeganiu osób z dysfunkcjami – uczestników konferencji wprowadziła psycholog – Kinga Podzorska.

Na zakończenie konferencji odbył się panel, w którym zaproszeni goście niepełnosprawni: Dominik Kubalski – koordynator akcji powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych organizowanych przez Urząd Miasta Legionowo, Wojciech Kowalczyk – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Urząd Miasta Legionowo, Mariusz Wronowski oraz Eryk Gospodarczyk – przedstawili swoje uwagi, wynikające z własnego doświadczenia – na temat korzyści z czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poruszone problemy dotyczyły między innymi pozyskiwania umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, osiągnięciach sportowych, czy przychylności miasta dla osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność – ograniczenie, czy szansa?

Jak wynika z poruszonych podczas konferencji problemów – niepełnosprawność, to nie tylko ograniczenie ze względu na liczne dysfunkcje, ale również szansa dla osób nią dotkniętych, o czym świadczą sukcesy osiągnięte przez osoby niepełnosprawne.

Mimo dużego upału konferencja była udana i, co ważne, niezwykle potrzebna. Z przedstawionych relacji wynika, że, przynajmniej w Legionowie, odpowiednie instytucje dokładają wielu starań, by niepełnosprawność była dla ludzi nią dotkniętych nie tragedią, ale by dawała możliwości godnego życia, spełniania się w życiu osobistym i społecznym. Na koniec organizatorom i instytucjom reprezentowanym przez prelegentów, wypada życzyć dalszych działań w łamaniu barier, a osobom niepełnosprawnym dalszych sukcesów i wielu życzliwych ludzi w otoczeniu oraz … przekraczania wszelkich barier.

tekst: Bartosz Karwacki
foto: Bartosz Karwacki, Piotr Żyła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *