Centralne obchody XIV Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

PROGRAM
 I. Zawiązanie wspólnoty. Muzyka Orientu
Setting up of the community. Oriental music
 
II. Wprowadzenie. Introduction
1. Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu:  „SZERZENIE  WZAJEMNEGO  SZACUNKU  PRZEZ  EDUKACJE”.
Welcoming participants and introducing the theme „PROMOTING  MUTUAL  RESPECT  TROUGH  EDUCATION”.
2. Odczytanie przesłań. Reading of the messages
 
III. Dwugłos Chrześcijańsko-Muzułmański – „Szerzenie wzajemnego szacunku
przez edukację”. Christian-Muslim Comments – „Promoting mutual respect
through education”
1.ze strony chrześcijańskiej/from the Christian perspective
2. ze strony muzułmańskiej/from the Muslim perspective – Bogusław R. Zagórski
 
IV. Czytanie Ksiąg Świętych. Reading of the passages from the Holy Books
1. Czytanie fragmentów Pisma świętego dotyczących edukacji, która ma prowadzić do większego szacunku między ludźmi.
Reading of the passages from the Holy Bible concerning the education leading to increased respect between people.
2. Czytanie z Koranu –  teksty dotyczące edukacji, która ma prowadzić do większego szacunku między ludźmi.
Reading of the passages from the Koran concerning the education leading to increased respect between people.
 
V. Syria – kraj chrześcijan i muzułmanów. Syria – the land of Christians and Muslims
1.Świadectwo/Testimony – o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
2. Dzieło – pomoc uchodźcom Caritas Polska/The deed – the help for the refugees – Caritas Poland
 
VI. Modlitwy i znak pokoju. Prayers and the sign of peace
1. Du’a – muzułmańska modlitwa spontaniczna
Du’a – Muslim spontaneous prayer
2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”
Prayer of the faithful concluded with „Our Father”
3. Znak pokoju. The Sign of Peace

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *