Konkurs Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Konkurs stanowi realizację części zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie tekstu prasowego, audycji radiowej oraz materiału telewizyjnego, które w najpełniejszej formie oddadzą ideę realizacji zasady równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne na poziomie lokalnym i regionalnym.

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasy lokalnej, lokalnych rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych.

III. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez nadesłanie własnego materiału             – tzn. tekstu/ audycji/ reportażu w formie pisemnej lub utrwalonego na elektronicznym nośniku informacji (dyskietka, kaseta, płyta CD lub DVD) wraz z potwierdzeniem opublikowania lub wyemitowania tego materiału w prasie lokalnej, na portalu internetowym lub na antenie radiowej lub telewizyjnej (ze wskazaniem tytułu prasowego i numeru wydania lub stacji, programu i daty emisji oraz nazwiska lub pseudonimu autora), z dopiskiem „Konkurs”, do siedziby Stowarzyszenia Polskich Mediów.
W przypadku używania pseudonimu należy ponadto dołączyć pisemną deklarację posługiwania się określonym pseudonimem przez autora materiału zaopatrzoną w datę    i podpis.
2. Warunkiem przyjęcia materiału do konkursu jest jego wcześniejsze opublikowanie        w prasie lokalnej, na portalu internetowym lub wyemitowanie go na antenie radiowej lub telewizyjnej pod nazwiskiem własnym lub pseudonimem oraz nadesłanie go za pośrednictwem poczty do siedziby do dnia 5 listopada 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Polskich Mediów ul. Świętokrzyska 30/157
00-116 Warszawa tel +48 22 654 93 66 fax +48 22 652 21 14
wawa@polskiemedia.org
3. Materiały nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 3.1 i 3.2 lub nadesłane z przekroczeniem terminu wymienionego w punkcie 3.2 Regulaminu konkursu nie będą brały udziału w konkursie.
4. Zgłoszenie materiału na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zobowiązanie się do jego przestrzegania przez Uczestnika oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich do nadesłanego na konkurs materiału na PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także zgodę na utrwalanie i zwielokrotnianie materiału dowolną techniką i przez dowolny czas z wykorzystaniem imienia i nazwiska albo pseudonimu jego autora.

IV. Przebieg konkursu
1. Lista zgłoszonych na konkurs materiałów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Nadesłane na konkurs materiały rozpatrywane będą w czterech niezależnych kategoriach: prasa, radio, telewizja i Internet.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 grudnia 2007 r.
4. Zwycięzca/ zwycięzcy konkursu do dnia 5 grudnia 2007 r. zostaną powiadomieni drogą listowną o zwycięstwie w konkursie, przyznanej nagrodzie oraz miejscu i czasie oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu.
5. Informacja o zwycięzcy/ zwycięzcach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w dniu 10 grudnia 2007 r., na które zostaną zaproszeni Uczestnicy, a także poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

V. Nagrody i wyróżnienia
1. Zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie premiowane jest nagrodą główną w postaci przyznania ich autorom honorariów autorskich, a także oficjalne zaprezentowanie nagrodzonych prac środowisku dziennikarskiemu podczas ceremonii uroczystego wręczenia nagród.
2. Autorom prac, które otrzymały w konkursie nagrodę główną za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce zostaną przyznane honoraria autorskie w wysokości odpowiednio:
– za pierwsze miejsce – 1200 zł
– za drugie miejsce – 1000 zł
– za trzecie miejsce 800 zł
3. W przypadku prac zbiorowych nagrody nie ulegają zwielokrotnieniu.
4. Laureaci nagród głównych w terminie do dnia 13 grudnia 2007 r. złożą w siedzibie PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego odpowiednie oświadczenia umożliwiające przekazanie honorariów autorskich za nagrodzone materiały zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu konkursu.
5. Honoraria autorskie zostaną przekazane laureatom konkursu w terminie dwóch tygodni od dnia uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z oświadczeniami złożonymi na podstawie punktu 5.4 Regulaminu konkursu.
6. Zastrzega się możliwość odstąpienia przez jury od przyznania nagród głównych.


Pro Humanum – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Stowarzyszenie Polskich Mediów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *