Odbył się zjazd Wspólnoty Mazowieckiej

Na zjeździe dokonano wyboru nowych władz Zarządu Stowarzyszenia. Na prezesa jednogłośnie wybrano Konrada Rytla (powiat Wołomiński). Wiceprezesami zostali Mariusz Ambroziak (powiat Sochaczewski), Krzysztof Górak (powiat Radomski), Adrian Jaworski (powiat Warszawski), Andrzej Szaciłło (powiat Otwocki) i Jerzy Żelichowski (powiat Sochaczewski). Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie, Henryk Filipowicz (powiat Legionowski), Krzysztof Pietrzak (powiat Płocki), Roman Niesiobęcki (powiat Ciechanowski), Andrzej Baliński (powiat Radomski), Jerzy Ługowski (powiat Pruszkowski).  
 
Obradom przewodniczył Jerzy Kulesza, wraz z Adamem Kopczyńskim. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie Wojciech Adamiak (przewodniczący komisji), Natalia Lipińska, Andrzej Sukiennik.
 
W spotkaniu uczestniczyło ok.150 osób. W większości byli to członkowie Stowarzyszenia, ale nie brakowało specjalnie zaproszonych gości, m.in. w spotkaniu uczestniczyli europosłowie Marek Czarnecki i Ryszard Czarnecki, który otrzymał statuetkę „Złoty mikrofon”, za wygraną w konkursie na najlepszego mówcę debat Wspólnoty. Obecni byli również m.in.:  poseł Andrzej Smirnow, Przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko- Niemieckie Pojednanie Dariusz Pawłoś, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Kazimierz Konstanty Stachurski, Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, Olga Soszyńska z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński, Wójt gminy Klembów Kazimierz Rakowski, Burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki, Burmistrz Marek Janusz Werczyński, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Starosta powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary i Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, zostały odczytanie przemówienia.  

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji Zjazdu kierujemy dla Burmistrza Piastowa Zdzisława Brzezińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie Grzegorza Szuplewskiego.  

Walne Zgromadzenie wyznaczyło cele na trzy letnią kadencję Zarządu. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa postuluje wprowadzenie do ordynacji wyborczej wyborów bezpośrednich starostów oraz wprowadzenie okręgów jednomandatowych. Wspólnota zorganizuje w 2010 roku Pierwszy Kongres Samorządowców Polskich. Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego domaga się od władz ustawodawczych wprowadzenia powszechnych wyborów radnych w okręgach jednomandatowych, odbywanych w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych, oraz wprowadzenia bezpośrednich wyborów starosty powiatu.

W maju 2010 roku minie dwadzieścia lat od przeprowadzenia pierwszych wyborów samorządowych w Polsce po 1989 roku. Wspólnota Samorządowa dla uczczenia takiej rocznicy zorganizuje Pierwszy Kongres Samorządowców Polskich, poświęcony tradycji, doświadczeniom i przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

Główne kierunki działania Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego

Naszym celem jest budowa demokracji i społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach katolickiej nauki społecznej, w szczególności na zasadzie pomocniczości. Najważniejszym przejawem realizacji zasady pomocniczości w budowie państwa jest silny samorząd i świadomie działający w nim obywatele.

Chcemy zwiększyć wagę debat w życiu publicznym na tematy ważne dla obywateli i społeczności lokalnych. Dla Wspólnoty Samorządowej szczególnie istotne są zagadnienia uproszczenia procedur w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, postępowań administracyjnych, ochrony zdrowia, wspierania rodziny, ochrony środowiska, rolnictwa, a także zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego najbardziej potrzebującym.

Będziemy organizować konferencje, seminaria, spotkania, wykłady i szkolenia, współpracując z organizacjami pozarządowymi nie tylko z Mazowsza, ale i z całej Polski.

Będziemy prowadzić działania edukacyjne wśród młodych ludzi, uświadamiając im wagę aktywności społeczno-politycznej. Będziemy wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz rozwoju i modernizacji systemu szkolnictwa wyższego, na rzecz wprowadzenia nowoczesnych form kształcenia (w tym szkoleń e-learnigowych) oraz uatrakcyjnienia głosowań w wyborach powszechnych poprzez użycie internetu.

Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do prawidłowego wykorzystania środków unijnych w inwestycjach strukturalnych, drogowych, w ochronie środowiska i w budowie społeczeństwa informacyjnego. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw polegać będzie na szkoleniach w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych oraz na upowszechnianiu w samorządach dobrych praktyk funkcjonowania administracji, które sprawdziły się w Unii Europejskiej.

Propagowanie sportu i rekreacji w społeczeństwie musi przekroczyć ramy okazjonalności i akcyjności. Będziemy inspirować powstawanie nowych, powszechnie dostępnych obiektów sportowych oraz ułatwień dla transportu rowerowego.

Chcąc realizować te cele, Wspólnota Samorządowa zamierza rozbudować i umocnić struktury na Mazowszu, w szczególności poprzez zorganizowanie oddziałów powiatowych na obszarze całego województwa. Będziemy kontynuować działania i spotkania środowiskowe w poszczególnych powiatach, angażując w to członków i sympatyków Wspólnoty na całym Mazowszu.

Będziemy prowadzić działania na rzecz konsolidacji środowisk samorządowych i komitetów wyborczych z terenu województwa mazowieckiego, zwieńczone przygotowaniem jednej wspólnej listy wyborczej. Skuteczne przygotowanie Wspólnoty Samorządowej i jej kandydatów do udziału w wyborach samorządowych 2010 roku związane będzie też z działaniami sztabowymi, obejmującymi dbałość o pozytywny i jednolity wizerunek Wspólnoty, budowanie korzystnych relacji z mediami, przygotowanie raportów i analiz wizerunkowych oraz zapewnienie wydajnej komunikacji i przepływu informacji.

Do czasu wyborów samorządowych Wspólnota Samorządowa zaangażuje się w dwie ważne kampanie. Wszystkimi siłami popierać będziemy inicjatywy na rzecz wprowadzenia do ordynacji wyborczej powszechnych wyborów radnych w okręgach jednomandatowych, odbywanych w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych.

W maju 2010 roku, w dwudziestą rocznicę przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Wspólnota Samorządowa zorganizuje Pierwszy Kongres Samorządowców Polskich. 
Apel Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego

W osiemnastym roku funkcjonowania polski samorząd daleki jest od dojrzałości. Niska frekwencja wyborcza i nadmierne upartyjnienie struktur samorządowych wskazują, jak wiele wysiłku trzeba jeszcze włożyć w budowę państwa opartego na zasadzie pomocniczości. Wspólnota Samorządowa wspiera wszystkie działania na rzecz dalszej decentralizacji państwa, służące budowaniu więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami miast, gmin, powiatów i całego regionu. Celem reform powinna być aktywizacja i umożliwienie realizacji aspiracji licznych środowisk lokalnych, które nie odnajdują się w oligopolistycznym systemie partyjnym, powstałym w Polsce w ostatnich latach.

Kluczowym elementem dokończenia reformy ustrojowej samorządu jest zmiana ordynacji wyborczej tak, by mandat radnego w gminie, powiecie i sejmiku oraz stanowisko starosty – podobnie jak wójta, burmistrza i prezydenta – było uzależnione wyłącznie od decyzji i głosu wyborcy.

Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego domaga się od władz ustawodawczych wprowadzenia powszechnych wyborów radnych w okręgach jednomandatowych, odbywanych w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych, oraz wprowadzenia bezpośrednich wyborów starosty powiatu.

Wspólnota Samorządowa, która jest stowarzyszeniem działaczy samorządowych od wielu lat zaangażowanych w służbę społecznościom lokalnym na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, apeluje o dokończenie reformy samorządowej.

Polska porządna to Polska samorządna.

Apel niniejszy kierujemy do:
• Prezydenta Rzeczypospolitej
• Marszałka Sejmu RP
• Marszałka Senatu RP
• Prezesa Rady Ministrów
• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
• posłów i senatorów RP
• marszałków województw i starostów powiatów
• przewodniczących sejmików i rad powiatów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *