Kultura fizyczna a kultura masowa

Kultura masowa – trzeci układ kultury, który – jak przypomniał w
zaproszeniu na konferencję prezes Salezjańskiej Organizacji
Turystycznej, prof. Zbigniew Dziubiński – pojawiła się jako produkt
wtórny rewolucji przemysłowej i społeczeństwa nowoczesnego. Wraz z nią
wiążą się takie zjawiska, jak: rozwój techniki i pojawienie się nowych
technologii, urbanizacja, zmiany demograficzne oraz przeobrażenia
związane z przechodzeniem od wspólnoty do społeczeństwa masowego.
Przejawem kultury masowej są jednak przecież nie tylko: wysoki stopień
stechnicyzowania przekazu, nieliczni nadawcy, ogromna rzesza
rozproszonych odbiorców, standaryzacja treści i ich homogenizacja, ale
też oryginalne cechy procesu twórczego.
Aspekty wychowywania do kultury fizycznej i turystyki w refleksji bł.
Jana Pawła II omówił Krzysztof Męka. Analizując przyczyny współczesnych
zachowań autor zastanawiał się, czy współczesny turysta masowy oddaje
się tylko zabawie i rozrywce celem zaznania przyjemności; czy
uczestniczy szczególnie chętnie tylko w specjalnie tworzonych dlań
spektaklach, poszukując złudzeń i ucieczki od rzeczywistości, a stroniąc
jednocześnie od wysiłku fizycznego i intelektualnego, bezwiednie oddaje
się w ręce przewodnika i powtarza utarte schematy. Wypowiedź oznaczała
krytykę wobec coraz bardziej pospolitego obrazu podróżujących tłumów.
Zagadnienia współczesnej turystyki religijnej i pielgrzymowania
przybliżył Paweł Różyczki, podkreślając wzrost rangi tej formy w dobie
mnożących się konfliktów, dostrzegając rangę jej ponownego przybliżenia
do sacrum.
O aksjologicznych aspektach systemu wychowawczego w ujęciu św. Jana
Bosko pisali A. Leszcz-Kryszak i J. Golis, przypominając jednocześnie
jakże trafne spostrzeżenie świętego „diabeł lęka się ludzi wesołych”. Z
referatu wynikały jakże trafne spostrzeżenia dotyczącego dzisiejszego
życia, w którym dzieci i młodzież są niekiedy przeciążone różnymi
zajęciami dodatkowymi, które uniemożliwiają realizację prawa do
odpoczynku, o które zabiegał także w. Jan Bosko, a więc prawa do
uprawiania rekreacji i turystyki.
Jan Paweł Piotrowski podjął temat „Masowość turystyki czy turystyka
masowa”, podkreślając, że oba te pojęcia nie mają charakteru synonimów.
Powszechność w odniesieniu do turystyki oznacza więc teraz jej
popularność w różnych grupach wiekowych, zawodowych; nie jest natomiast
oczekiwanym dawniej przede wszystkim powszechnym uczestnictwem w tzw.
imprezach masowych.


Jan Paweł Piotrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *