Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (Warszawa, 26-27 listopada 2012r.)

Odpowiednio
stosowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie życia
człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne
możliwości adaptacyjne i odpornościowe organizmu. W dalszym ciągu jednak
świadomość roli, jaką może odegrać zwiększona aktywność ruchowa w
utrzymaniu zdrowia oraz zapobieganiu różnym chorobom i skutecznym ich
leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez
przedstawicieli świata medycznego (w tym lekarzy specjalistów, lekarzy
pierwszego kontaktu i innych pracowników służby zdrowia), ani
przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej decydujących o
przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji
zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych
pacjentów. Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że 
ZAPADALNOŚĆ
NA CHOROBY CYWILIZACYJNE, ICH PRZEBIEG I STATYSTYKA ŚMIERTELNOŚCI
POZOSTAJĄ OD LAT W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z UDERZAJĄCO NISKIM POZIOMEM
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA!

Ogólnopolska Kampania
Informacyjno-Edukacyjna skierowana jest głównie do środowisk medycznych
(w tym lekarzy większości specjalności, naukowców, pielęgniarek
szkolnych, pracowników resortu zdrowia) i sportowych (trenerów,
działaczy sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego), ale obejmuje
także szeroko pojętą akcję popularyzacji zagadnień aktywnej ochrony
zdrowia w społeczeństwie – od wieku dziecięcego do późnej starości.
Podsumowaniem Kampanii będzie Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
zorganizowana pod hasłem: "Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu
chorób cywilizacyjnych", która odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada
2012 r. Wiodącymi elementami Konferencji będą sesje naukowe
zatytułowane:

 1. "Uczestnictwo w sporcie, rekreacji
  ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych
  grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO 
  (Światowej Organizacji Zdrowia)"; (program ramowy)

 2. "Choroba zwyrodnieniowa stawów –
  patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport
  wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne
  zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i
  operacyjnego – połączone z kursami i warsztatami praktycznymi, z
  wykorzystaniem zdobyczy telemedycyny – będzie jednym z ostatnich w
  bieżącym roku, znaczących, ogólnopolskich wydarzeń naukowych
  poświęconych kompleksowemu leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w
  którym wezmą udział specjaliści ortopedii i traumatologii,
  rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny sportowej, diagnostyki obrazowej, a
  także lekarze pozostałych specjalności zaintere­sowani tą problematyką" (program ramowy)

 3. "Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki" – połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki (program ramowy)

Organizatorzy Kampanii dysponują ogromnym
potencjałem wielospecjalistycznej wiedzy medycznej, a osoby
zaanga­żowane w realizację projektu to najwybitniejsi specjaliści z
kraju i zagranicy, którzy mogą i chcą tę wiedzę kreować i propagować,
nie tylko w środowisku medycznym, ale przede wszystkim w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *