Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2013 r.

Odzyskanie wolności przez Polskę miało wielkie znaczenie dla Polaków żyjących z dala od Ojczyzny. Na Wschodzie dało impuls do zorganizowania się – tworzenia związków i organizacji, przyniosło wolność duchową, podniosło status polskiej grupy etnicznej. Na Zachodzie ułatwiło kontakty „starej” i „nowej” emigracji z Ojczyzną. Z drugiej strony wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy w „starej Europie” wzbudziło falę emigracji ekonomicznej młodych, często dobrze wykształconych Polaków. W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Kanadzie pojawiła się nowa Polonia. Wraz z tym zjawiskiem następuje zmiana pokoleniowa Polaków żyjących na obczyźnie. Dotyczy to także Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Mołdawii.  Nowe pokolenie Polaków mieszkających poza granicami Macierzy ma nowe, własne problemy. Nowe są też oczekiwania tej Polonii adresowane do Polski. Ale i Polska ma prawo też czegoś oczekiwać od rodaków żyjących za granicą. Wydaje się, że ciągle aktualne jest sparafrazowane  powiedzenie J.F. Kennedy’ego ze stycznia 1961 roku parafrazując: „Nie pytaj co może zrobić dla ciebie Polska, zapytaj co ty możesz zrobić dla Polski”.

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Senatu w 2013 roku jest  pokazanie przemian w środowiskach Polonijnych dokonujących się w ostatnich latach, pokazanie zmiany pokoleniowej, efektów społecznej działalności „nowej” Polonii.

REGULAMIN KONKURSU

§1

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach oraz  czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.

§2

Warunkiem  udziału w konkursie  jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2013 r. do 15 listopada 2013 r i przesłanie kopii publikacji pod adres organizatora do 30 listopada br.
Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:
a)    treść publikacji  powinna być zgodna z celem konkursu,
b)    forma pracy dowolna
c)    kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej publikację (materiał dziennikarski) na konkurs
d)    do konkursu prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
e)    prace powinny być opublikowane w języku polskim,
f)    w konkursie nie mogą uczestniczyć prace, które były zgłaszane do innych konkursów dziennikarskich,
g)    jeśli jeden autor chce przesłać  więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść  w odrębnej przesyłce,
h)    prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

§3

–    
–    I  nagroda            –  5000 zł
–    II nagroda            –  4000 zł
–    III nagroda           –  3000 zł
–    Wyróżnienia (5)  x  2000 zł

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych. Może też nagrody jakiejś kategorii nie przyznać.
Prace należy przesłać na adres:
Kancelaria Senatu – Gabinet Marszałka – pok.209,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *