Równość w mediach

Posiadają one niezwykle silny zasięg oddziaływania i wpływ na odbiorców,
a co za tym idzie, stanowią jedno z najważniejszych narzędzi
kształtowania postaw równościowych i przeciwdziałania lub podsycania
dyskryminacji. Media mogą łamać stereotypy i niwelować uprzedzenia,
prowadzić społeczną debatę na temat grup słabo reprezentowanych, tworzyć
klimat sprzyjający promowaniu różnorodności i szacunku, mogą też
działać w sposób przeciwny. Projekt odwołuje się do mediów lokalnych
jako szczególnie istotnych w społecznościach zamkniętych  narażonych na
występowanie mowy nienawiści oraz propagowanie postaw ksenofobicznych, a
tym samym pełniących często role stygmatyzującą.

Warto zastanowić się:
Czy spotykasz się w przekazie medialnym z "Mową
Nienawiści"?
Czy chciałbyś chciałabyś  wziąć udział w seminarium
wyjazdowym (udział bezpłatny )   "Porozmawiajmy o równości"?

 Uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa odpowiedzi na te pytania na maila wawa@polskiemedia.org

Media szczególnie lokalne stanowią istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Ich oddziaływanie jest bezpośrednie, a kontakt z odbiorcami bliższy i bardziej „osobisty”, niż ma to miejsce w przypadku ośrodków przekazu o zasięgu ogólnokrajowym. ”Historie z sąsiedztwa”, opowieści o ludziach codziennie mijanych na ulicy są dla nas znacznie bardziej rzeczywiste niż te dotyczące spraw i osób zupełnie nam nieznanych. Media te odgrywają w społecznościach lokalnych, obok rodziny i kościoła, bardzo istotną rolę, zwłaszcza w kształtowaniu opinii publicznej, w tym postaw tolerancji, ale też niechęci i wrogości, poglądów i wzorów myślenia.Prowadzone w Polsce badania tej problematyki wskazujące na konieczność podejmowania działań edukacyjnych w celu zmiany postaw społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *