ZUS wprowadza w błąd przedsiębiorców – pilna interwencja Rzecznika MŚP Adama Abramowicza

ZUS
ZUS
Fot. Sławomir Mielnik

Pilna interwencja Rzecznika Adama Abramowicza u Premiera Donalda Tuska. Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi.

Według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus mogą korzystać z tego rozwiązania dopiero od stycznia 2025. Odmienne stanowisko zajął Rzecznik MŚP. Jego zdaniem intencją prawodawcy było, ażeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tego odciążenia w cyklicznych pięcioletnich okresach, a zatem podmioty, które korzystały z niej w latach 2019-2021, są uprawnione do ponownego skorzystania z preferencji od początku 2024. Co istotne, warunkiem możliwości skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia do ZUS do dnia 31 stycznia br. Rozstrzygnięcie rozbieżności między ZUS a Rzecznikiem MŚP jest więc sprawą nader pilną.

Jak alarmuje Rzecznik Adam Abramowicz, do jego Biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS odmówił prawa skorzystania z tej preferencji składkowej. W efekcie wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej.

Błędna interpretacja przepisów przez ważny organ państwa, jakim jest ZUS, stoi w sprzeczności z literalnym ich brzmieniem. Kłóci się też ze stanowiskiem licznych autorytetów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Tym samym podważa zaufanie obywatela do państwa i grozi utratą źródeł utrzymania licznych rodzin. Jak zauważa Adam Abramowicz, „powyższe praktyki Zakładu są tym bardziej rażące, albowiem dotykają przedsiębiorców o najniższych dochodach”.

Według Rzecznika MŚP gdyby nawet istniały jakieś wątpliwości interpretacyjne co do odpowiednich przepisów, to – w zgodzie z Konstytucją Biznesu – powinny one być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Jak jednak zaznacza Rzecznik, w tym przypadku o żadnych wątpliwościach mowy być nie może, a stanowisko ZUS obarczone jest ewidentnym błędem.

W związku z tym, że 31 stycznia br. upływa termin zgłaszania przez przedsiębiorców zamiaru skorzystania z Małego ZUS Plus, Adam Abramowicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie działań kładących kres nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym zapewniających skuteczną ochronę praw polskich przedsiębiorców.

Gdyby jednak interwencja Rzecznika u Premiera nie przyniosła odpowiedniego skutku, RMSP informuje, że będzie do końca stał na straży przestrzegania Konstytucji Biznesu przez urzędników ZUS i nie pozwoli, aby zasady wynikające z tego ważnego dokumentu były przez nich łamane. Urzędnicy ZUS informują zainteresowanych, że nie mają prawa do niższych składek w 2024 roku. Również system Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS udziela przedsiębiorcom takich informacji. Przedsiębiorcy zgłaszają, że mimo wadliwych pouczeń Zakładu próbowali zgłosić się z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej, ale nie mogli tego skutecznie zrobić, ponieważ na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i w programie Płatnik pojawiał się komunikat „błąd krytyczny”.

Rzecznik uważa, że ZUS poprzez udzielanie wadliwych informacji chce pozbawić przedsiębiorców możliwości złożenia wniosku w terminie , czyli do 31.01.2024. Wskutek tego na rok stracą oni prawo do obniżonej składki poprzez pozbawienie ich możliwości odwołania się od ewentualnej negatywnej decyzji ZUS do sądu. Jeżeli jednak przedsiębiorcy złożą skutecznie w terminie do 31.01.2024 wniosek, np. wysyłając listem poleconym albo składając w oddziałach ZUS za potwierdzeniem odbioru, a ZUS wyda decyzję negatywną, RMSP na wniosek przedsiębiorcy w jego imieniu będzie wstępował do postępowań w tej sprawie także przed sądami powszechnymi.

 

Posłuchaj wypowiedzi Rzecznika MŚP Adama Abramowicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *